Michiel Verbeek

17 apr

De gemeenteraad van Haren zal moeilijke keuzes moeten maken over de toekomst van de Rieshoek en de nieuwbouw Sint Nicolaasschool. Mooie reünie gehad. Turkije kiest voor meer macht voor Erdogan. En de inburgering van nieuwkomers in Haren werkt voorbeeldig!

 

Reünie Ubbo Emmius

Zaterdag 8 april 2017 waren we (mijn vrouw en ik kennen elkaar van de studie) met 8 studiegenoten van 1979-lichting van de Nieuwe Leraren Opleiding Ubbo Emmius in Groningen. Dat was toen de enige lerarenopleiding niet met twee aparte vakken, maar alleen Economische Wetenschappen en Recht. We hebben mooi bijgepraat in Sneek.  

 

Stevige discussies over De Rieshoek

In Noordlaren heeft een groep inwoners in 2014 de gemeente Haren gevraagd iets voor het dorp te mogen doen met de oude school De Rieshoek. De gemeente Haren ondersteunt graag burgerinitiatieven en vond dit een pareltje van een burgerinitiatief. We komen nu op het moment om te bepalen of de inwoners van Noordlaren het pand met elkaar kunnen onderhouden en exploiteren. Zodanig dat het dorp er maximaal profijt van heeft. Wat zou het prachtig zijn als we in Noordlaren onze eerste grote dorpscoöperatie krijgen. De gemeente wil het pand graag kwijt, omdat de gemeente bezig is met het versterken van de financiële positie, waaronder afbouwen van de schuldpositie. De grote vraag is of de gemeenteraad uiteindelijk het pand wil verkopen aan het dorp voor de huidige boekwaarde of dat de gemeente bereid is iets minder te vragen. Er is natuurlijk nog een derde en vierde optie: verhuren aan het dorp of verkopen aan de hoogste bieder. Van die laatste optie zal het dorp niet maximaal profiteren!

 

Ook stevige discussies over de bouw van de nieuwe Sint Nicolaasschool

De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. In het Integrale Huisvestings Plan (IHP) voor de periode 2014-2017 stond de Sint Nicolaasschool al op de lijst voor nieuwbouw. De school is heel hard toe aan nieuwe huisvesting. Ze zitten nu met 11 groepen in noodlokalen en slechts 7 groepen in permanente huisvesting. Er is een prachtig ontwerp voor de nieuwe school en er is een plek, de oude locatie van het Zernike College aan de Westerse Drift. De bouw van de nieuwe school heeft vertraging opgelopen door een onderzoek naar aardbevingsbestendigheid en de dwergvleermuis. In die periode is uitgebreid gesproken met de buurt over verkeersmaatregelen in de omgeving van de school. Alle ingrediënten zijn nu beschikbaar voor finale besluitvorming en de sloop van de oude gebouwen is klaar. Vlak voor de start van de nieuwbouw lopen we aan tegen de marktontwikkelingen in de bouwsector. Sinds 2013 (periode van het opstellen van het IHP 2014-2017) zijn de eisen aan schoolgebouwen verhoogd en zijn de bouwkosten fors gestegen. Dat betekent dat de vergoeding voor scholenbouw ook aangepast moet worden. Op basis van nieuwe kengetallen voor zogenaamde frisse scholen en duurzaam gebouwde scholen moet het budget worden verhoogd. In de maand mei zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen over het extra budget.

 

Wat wil Erdogan met zijn Grondwetswijziging?

Op zondag 18 april hebben de Turken gestemd. Erdogan heeft met een krappe 51% het referendum gewonnen. Dat betekent dat de Grondwet zal worden gewijzigd en dat de macht en invloed van Erdogan vergroot wordt. Dit zijn de belangrijkste veranderingen: De president wordt niet alleen staatshoofd, maar ook hoofd van de regering. Hij kan naar believen ministers benoemen of ontslaan. De president zal het parlement kunnen ontbinden en kan desgewenst per decreet regeren. De president zal meer macht krijgen over het college dat is belast met de benoeming van de hoogste rechters. Vier van de dertien rechters mag hij zelf voordragen. Het parlement kan de president aanklagen met een meerderheid van ten minste twee derde van de leden. De president mag twee termijnen blijven zitten. In 2019 gaat de grondwetswijziging in en begint het tellen opnieuw. Erdogan zou daardoor in principe tot 2029 aan kunnen blijven. De president kan de noodtoestand uitroepen, maar het parlement moet hiermee instemmen. Het parlement verliest voor een belangrijk deel de controle over de uitvoerende macht, dat wil zeggen over de president en zijn regering. Een presidentieel veto kan worden weggestemd door het parlement, met een absolute meerderheid van stemmen. Een president kan, anders dan nu, leider van zijn politieke partij blijven. De leeftijd voor het passieve kiesrecht wordt verlaagd van 25 tot 18 jaar. Een kandidaat hoeft niet langer zijn dienstplicht te hebben vervuld. Verkiezingen voor het presidentschap en het parlement worden gelijktijdig gehouden. De ambtstermijn wordt verlengd van vier tot vijf jaar. Het aantal parlementsleden stijgt van 550 tot 600.

 

Innovatieatelier Beschermd wonen en opvang

Vrijdag 7 april 2017 mocht ik pitches voor Beschermd Wonen mee beoordelen. Samen met een aantal collega-wethouders en een aantal raadsleden (en een vervangend raadslid) konden wij het programmateam Bescherm Wonen en Maatschappelijke Opvang helpen bij het advies voor de verdeling van een aardige pot innovatiegeld. Gericht op zelfredzaamheid, meer regie, netwerkopbouw in de buurt en op het inhoud geven aan het uitgangspunt van positieve gezondheid. Heel erg innovatief waren de pitches niet, maar er zaten wel een paar interessante ideeën en praktijken tussen. De Talentenreis van Kopland vond ik interessant. Vooral ook omdat deelnemers aan zo’n reis zelf kwamen vertellen wat ze ervan geleerd hadden. Om jongeren op straat een steuntje in de rug te geven was er een eat and meet pitch. Samen koken dwingt tot communicatie. Dat vindt de doelgroep vaak heel lastig. Meerdere pitches lieten leden van doelgroep samenwonen of praten met studenten en anderen.

 

Kort geding in Hoger beroep tegen de provincie Groningen

Woensdag 12 april diende het hoger beroep van het Burgercomité tegen de provincie Groningen. Om te voorkomen dat de rechter zich makkelijk kon verschuilen achter het lopende wetgevingstraject en niets hoefde te doen, eiste het Burgercomité dat de rechter een oordeel zou geven over de vele onjuiste informatie in het Herindelingsadvies van de provincie. De provincie zou die onjuiste informatie in een aparte tekst moeten corrigeren. Daarmee zou de informatie bij het Parlement als scheidsrechter in het conflict tussen de gemeente Haren en de provincie Groningen, meer in balans komen. Voor een uitgebreider verslag zie: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/durft-de-rechter-een-inhoudelijk-oordeel-te-geven-of-verschuilt-hij-zich-achter-het-wetgevingstraject/

Voor het gebouw van het Hof van Leeuwarden waren de voorbereidingen aan gang van The Passion.

 

 

De volgende avond zag het er in de live-uitzending prachtig uit. Ik vond het mooi!

 

Begeleidingscommissie Zorgmonitor

Donderdag 13 april had ik een vergadering van de begeleidingscommissie Zorgmonitor. Goede dialoog gehad over het slim combineren van data en de noodzaak van duiding vanuit de Zorgmonitor. In voorbereiding is een interessant onderzoek naar gezondheidsverschillen.  

 

Taalles voor nieuwkomers

Deze week hoorde ik op de radio berichten over de noodzaak dat gemeenten de inburgering weer moeten gaan regelen. Het gemiddelde slagingspercentage voor de inburgeringscursus ligt in Nederland op 35%. De gemeente Haren doet dat beduidend beter met een slagingspercentage van 85%. Dat komt, omdat we in Haren een aanvullend programma hebben opgezet. Naast de inburgeringscursus bij het Alfa- College of het Noorderpoort met financiering van de DUO krijgen statushouders in Haren een uitgebreide assessment, waar snel en heel precies kan worden vastgesteld wat er nodig is en de persoon in kwestie kan. Vervolgens wordt er aanvullende taalles gegeven in kleine groepjes en krijgen ze ondersteuning bij het wonen in Haren in de vorm van maatschappelijke orientatie. Indien gewenst zijn er ook nog persoonlijke vrijwillige coaches beschikbaar. Vanuit het team Werk van de gemeente wordt er samen met de persoon in kwestie gezocht naar een werkplek of een vrijwilligersplek of er wordt gezocht naar een cursusplek als een diploma uit het land van herkomst aanvulling behoeft. Maandag 10 april 2017 ben ik op bezoek geweest bij een taalles van het Alfa- College en een taalles vanuit het aanvullende programma.  Het succes van Haren is simultaan werken aan taal, netwerkopbouw, maatschappelijke oriëntatie en werk.

Zondag 16 april 2017 zaten bij Buitenhof twee wethouders en een burgemeester aan tafel om over dit onderwerp te spreken. Froukje de Jonge, wethouder van Almere, Rabin Baldewsingh, wethouder van Den Haag en Jos Heijmans, burgemeester van Weert. De opvatting van mevrouw de Jonge was schokkend en naïef. Blijkbaar was deze afwijkende mening nodig voor het debat. Jammer, want je windt je er zo zinloos over op. Hoe kan een wethouder van een grote stad nu beweren dat een soms getraumatiseerde Syriër, die een dramatisch vlucht achter de rug heeft en z’n gezin heeft moeten achterlaten, direct met een persoonlijk plan moet komen. Hij kent de taal niet, de cultuur niet en de weg niet! Deze ondoordachte, stoere taal van zelfredzaamheid en eigen kracht werd gelukkig gefileerd door Baldewsingh en Heijmans.

 

Kindertelefoon moet centraal gefinancierd blijven

De Kindertelefoon heeft de publiciteit gezocht, omdat ze bang is dat de centrale financiering per 2018 voorbij is. De Kindertelefoon is onderdeel van de jeugdhulp in Nederland. In 2016 werd er 540.000 keer gebeld, 80.000 keer gechat en verkeerden er dagelijks rond de 8.000 kinderen op een of ander discussieforum op de website. De jaarlijkse kosten bedragen 3,8 miljoen euro. De jeugdhulp is volledig gedecentraliseerd naar gemeenten. Bij de decentralisatie in 2015 is afgesproken dat een deel van de gelden centraal aangewend zou worden. Het zou heel lastig worden voor de Kindertelefoon om bij 388 gemeenten geld op te halen. Dat was toen verstandig en dat is het nog steeds.

 

Mooie aanzet van een regeerakkoord

Marc Chavannes schreef in De Correspondent een beknopt regeerakkoord. Mark, Sybrand, Alexander en Jesse, schroom niet om er iets van te gebruiken!

https://decorrespondent.nl/6547/zo-zou-een-beknopt-regeerakkoord-eruit-kunnen-zien/7718782060-af53141e

Michiel Verbeek, 9 april 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *