Michiel Verbeek

11 dec

De week van de eerste bespreking in de raad over het beleidsplan Sociaal Domein, het afscheid van Diederik Samsom, de veroordeling van Geert Wilders, de start van nieuw scholenbeleid, de bestrijding van kinderarmoede en de VNG-commissie Werk en Inkomen.


Bestrijding kinderarmoede

‘Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Om er zeker van te zijn dat het geld terecht komt bij de kinderen, komt hier een onorthodoxe aanpak voor: kinderen worden in natura geholpen, bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets’. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels weet iedere gemeente hoeveel die mag verwachten uit de pot. Voor Haren is dat: 51.532 euro. Afgelopen week heb ik een indringend gesprek gevoerd over hoe het is als ouders met twee kinderen om te leven van een bijstandsuitkering. Zie ook: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/klijnsma-gelden-voor-bestrijding-effecten-armoede-onder-kinderen/

 

Regiovergadering D66

Zaterdag 10 december 2016 naar de Algemene Regiovergadering (ARV) van D66 in Veendam geweest. Leuke uitwisseling van lopende zaken in de verschillende gemeenten en afdelingen. In menig afdeling is het lastig om bestuursleden te vinden. Dat geldt ook voor de een na grootste D66 afdeling van de provincie, Haren. Toen ik zo hoorde van de bestuursperikelen, borrelde bij mij de vraag op: waarom zijn er politieke afdelingen per gemeente of clusters van gemeenten? Misschien moeten we overstappen naar een 1 provinciaal bestuur. Dat sluit niet uit dat je soms op gemeenteniveau bijeenkomsten organiseert. Het scheelt een hoop bestuurders. Wil je vervolgens de ARV’s nog een beetje aantrekkelijker maken dan moet je inhoudelijke onderwerpen agenderen en interessante sprekers uitnodigen. Vanuit de afdeling Haren is de discussie aangezwengeld hoe we als partij omgaan met lokale wensen op basis van burgeruitspraken. Dat leverde niet een eenduidig beeld op.

Ik heb mijn partijgenoten bijgepraat over de Klijnsma-gelden tegen kinderarmoede en ze opgeroepen om in hun gemeenten erop toe te zien dat de extra gelden gebruikt worden voor extra maatregelen voor kinderen en jongeren en niet ingezet worden voor bestaand beleid, om op die manier geld over te houden voor andere zaken.

 

Beleidsplan Sociaal Domein in de raadscommissie

Vlak voor de zomer zijn we gestart met het opstellen van het beleidsplan Sociaal Domein. De concepttekst is besproken met de Adviesraad voor het Sociaal Domein en met diverse organisatie uit het veld. En de Jongerenraad heeft nog een advies gegeven. In een geïndividualiseerde en geglobaliseerde wereld kan niet iedereen meekomen met de rat race van het dagelijkse leven. Maar we willen wel dat iedereen aan de samenleving kan meedoen. Daarom is er steeds meer aandacht voor een inclusieve samenleving. Belemmeringen voor deelname moeten geslecht worden. En soms is er hulp nodig bij het zoeken en vinden van een passende arbeidsplaats en dagbesteding. Daarbij helpt het sterker maken van de zogenaamde civil society en ruimte geven voor zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Maar ook zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. In ons beleidsplan kiezen we voor de opvatting van Machteld Huber over positieve gezondheid. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

De gemeente Haren heeft het sociaal domein zeer behoorlijk op orde. De eerste klanttevredenheidsonderzoeken laten positieve resultaten zien. In het kader van de Participatiewet voert Haren een sterk op het individu gericht beleid, gericht op samen zoeken naar een geschikte baan of passende dagbesteding. Het pakket aan huishoudelijk hulp kent een maatwerkvoorziening, maar ook een algemene voorziening. Huishoudelijke hulp is beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. In de Wmo is er een zeer divers aanbod individuele- en collectieve begeleiding door raamcontracten met een groot aantal aanbieders, klein en groot. De jeugdhulp voert de gemeente Haren uit samen met alle andere 22 Groninger gemeenten. Samen inkoop, maar ook financiële solidariteit. De gemeente heeft middelen beschikbaar voor nieuwe kansrijke transformaties.

Van de kant van de PvdA en Groen Links waren er bedenkingen bij het concept van Machteld Huber. Volgens mevrouw Harder van de PvdA zit er een denkfout in de redenering van Huber. ‘Regie kun je niet afdwingen. Regie en veerkracht kan soms buiten bereik zijn’. Dat is zeker waar en daarvoor moet er een vangnet van voorzieningen, regelingen en ondersteuning zijn. En die is er, maar ondersteuning met de focus op wat iemand wel kan en een passie voor heeft, is veel kansrijker dan blijven hangen bij de focus op beperkingen. Ze vroeg vervolgens aandacht voor het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat verdrag is door de Tweede- en Eerste Kamer geratificeerd en is op 14 juli 2016 in werking getreden. Alle Nederlandse wet- en regelgeving moet zich hiernaar voegen. Meerdere raadsleden hadden moeite met enkele Smart geformuleerde doelstellingen. Lang niet voor alle onderdelen hebben we langjarige Harense informatie beschikbaar. We gaan voor monitoring van het sociaal domein gebruik te maken van Waar staat je gemeente.  De komende tijd zullen we systematisch lokale informatie in het systeem brengen. Groen Links wil graag regelmatig aan de hand van trends en ontwikkelingen een tussenevaluatie houden. Dat lijkt mij een goede zaak.


 

Geert Wilders is schuldig en ‘onwaardig’

Met het vonnis over de minder-minder uitspraak van Wilders, heeft de rechter nog een keer helder gemarkeerd dat de vrijheid van meningsuiting grenzen kent. Ook voor een politicus. Helaas zal Wilders er electoraal niet veel last van hebben. De groep die Wilders aantrekkelijk vindt, zijn de zittende macht beu. Met of zonder veroordeling. De terechtwijzing van de rechter dat het onwaardig is voor een parlementariër om te spreken over een nepparlement en een neprechtbank, zal ook weinig effect hebben op Wilders zelf of zijn achterban. Het is er trouwens niet minder waar om!

 

Het gaat maar door


 

Matteo Renzi en de discussie over referenda

Er was een opkomst van 65% in Italië voor het referendum om de grondwet te veranderen. Dat was volgens Renzi nodig om het stroperige Italiaanse politieke bestel te veranderen. 59% stemde ‘nee’. Dat betekende het vertrek van Renzi. Jammer dat deze energieke president het veld moet ruimen vanwege een merkwaardig referendum. Een grondwetswijziging vind ik geen logisch onderwerp voor een referendum. Zeker niet als je van tevoren weet dat er hele andere sentimenten meespelen bij de kiezers. Dit referendum wordt in de discussie in Nederland op de stapel gelegd van het Oekraïne referendum, de Brexit en de woonvisie in Rotterdam. Vervolgens klinken de bezwaren luider. Zelfs op de ARV van D66 in Veendam waren er twijfels over referenda. Wie had dat gedacht? Landelijk is D66 erg voor het correctief referendum. Dat is de mogelijkheid van burgers om besluiten van het Parlement terug te draaien. Wat we elders zien in de politiek is hier ook gaande. Het opzoeken van de uitersten. Jan Dijkgraaf van Geen Peil wil de Tweede Kamer in om overal een referendum over te houden en de groep tegenstanders beroepen zich op de ellende van het Oekraïne referendum en brengen in stelling dat er veel te veel onderwerpen niet teruggebracht kunnen worden tot ja of nee. Bij goede informatie kunnen ook burgers prima beslissingen nemen en politici moeten bij een raadgevend referendum de moed hebben om eigen afwegingen te maken op basis van heldere argumenten.

 

Jammer dat Diederik Samsom vertrekt

De Haagse politiek heeft moeite met het kaliber politici als Samsom. Erg slim, veel dossierkennis en een groot debaterstalent. Eerst sneuvelt Wouter Bos na een redding van de PvdA, nu is het de beurt aan Diederik Samsom. Het is Samsom geweest die in 2012 dramatische peilingen wist om te zetten in een klinkende overwinning. Dat leverde de PvdA 38 zetels. De PvdA was even Diederik Samsom. Iedereen in de partij accepteerde een schaduwpositie en keek verbijsterd en blij verrast naar zijn optredens. Samsom deed voor het eerst mee aan de verkiezingscampagne in 2002. Ik deed zelf toen ook mee en kan mij nog een verkiezingsdebat herinneren over volkshuisvesting. De PvdA deed het niet goed in 2002 en Samsom kwam niet in de Tweede Kamer. Bij de verkiezingen een jaar later kreeg Samsom een hoge plek op de lijst en kwam de Kamer in. Hij deed het heel goed. In 2008 wilde hij fractievoorzitter worden toen Jacques Tichelaar terugtrad. De partij vond dat blijkbaar te snel. De fractie koos onbegrijpelijk voor Mariette Hamer. Dus nog even wachten op de grote doorbraak. In 2012 was het zover. Hij heeft toen een fantastische campagne gevoerd. Hij was iedereen de baas in de verkiezingsdebatten. Na de knappe overwinning van 2012 kwam het kabinet Rutte/Asscher. Uiteindelijk geen succes voor de PvdA. De peilingen geven niet veel meer dan 10 zetels aan. De partij is bang voor de status quo met Samsom en gokken op Lodewijk Asscher. Vervolgens dromen ze van opnieuw van een succes van een nieuw gezicht. Dat gaat zeer waarschijnlijk deze keer niet lukken. Lodewijk Asscher is toch van een andere orde dan Bos en Samsom. Daar komt nog bij dat hij als vice-premier moeilijk grote afstand kan nemen van het beleid in de afgelopen 4 jaar. Zijn trackrecord op Sociale Zaken is niet indrukwekkend. Ik denk aan drama wetgeving voor zzp’ers en de Wet Werk en Zekerheid. Nu maar hopen dat de PvdA niet te veel gaat verliezen, dan kan Samsom de eerste minister van klimaatbeleid en duurzaamheid worden.   


 

VNG-commissie Werk en Inkomen

Donderdag 8 december had ik een vergadering van de commissie Werk en Inkomen van de VNG. Op de agenda stonden onderwerpen als: de Klijnsma-gelden tegen kinderarmoede, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren, beschut werken, de Europavisie op de arbeidsmarkt en economie, inburgering, de verdeelsleutel gelden Participatiewet (BUIG) en Suwinet. In deze commissie wordt verslag gedaan van de vaak taaie besprekingen met staatssecretaris Klijnsma. En je hoort in een vroeg stadium over het gezwoeg in sommige overleggremia als de Werkkamer en de Programmaraad.

 

De Tienerschool in Gorinchem

Voor sommige kinderen van groep 8 van de basisschool is het heel lastig om een keuze te maken voor het vervolgonderwijs. Die keuze is heel belangrijk omdat het niet zo eenvoudig is om na een aantal jaren te switchen. De Tienerschool in Gorinchem heeft een oplossing gevonden voor kinderen die wat meer tijd willen hebben voor de keuze van een vervolgopleiding. Op deze school zitten kinderen van 10 tot 14 jaar. Interessante ontwikkeling.

 

Nieuw huisvestingsplan scholen

Er zijn een aantal scholen die tegen de grenzen aanlopen van hun gebouw, er komen binnen afzienbare tijd waarschijnlijk een aantal schoolgebouwen vrij en er zijn ideeën over nieuwe schoolconcepten met nieuwe eisen aan huisvesting. Een mooie combinatie om goed na te denken over de korte, maar vooral de middellange en lange termijn. In 2017 zal er een nieuw IHP (Integraal Huisvesting Plan) moeten worden besproken met de gemeenteraad. Nu eerst nieuwe leerlingenprognoses, een inventarisatie van de technische staat van de bestaande gebouwen en de wensen ophalen van de verschillende scholen.

 

Patrick Brouns in de verdediging van Groningen

De Harenaars, Ronald Pieters en Luuk Feenstra, hebben in het blad Binnenlands Bestuur en het Harener Weekblad, een stuk geschreven over de financiën van de gemeente Groningen in vergelijking met die van de gemeente Haren. De kern van hun verhaal is dat de belangrijke financiële indicatoren van Haren de goede kant uit gaan en die van Groningen juist minder worden. Het was opmerkelijke dat deze week gedeputeerde Patrick Brouns in Haren de Krant uitgebreid de gemeente Groningen in verdediging nam. Waarom doet hij dat?

 

Peter van Straten is dood, maar z’n werk is nog zeer levendig

Peter van Straten heeft veel prachtig werk nagelaten. Hij is er niet meer, maar van z’n werk kunnen we nog volop genieten. Hier een drie tekeningen uit verschillende genres: het maatschappelijke, het erotische en het politieke.


 

25 jaar Verdrag van Maastricht

Het is 25 jaar geleden dat het verdrag van Maastricht over de Europese Gemeenschap werd gesloten. Een belangrijk moment in de geschiedenis van Europa. Het is blijkbaar gevierd, maar via de media heb ik er niet veel van gemerkt. In dit filmpje wordt het belang van de Europese Gemeenschap onderstreept voor de jonge generatie: https://www.youtube.com/watch?v=gKAa1oMx1WA

In het volgende filmpje spreekt de econoom Luc Soete over de politieke keuze van toen, die vanuit een economische perspectief leek op eerst het dak van het huis en dan het huis naar beneden bouwen.

https://www.youtube.com/watch?v=X6AIq3ngnes


 

Michiel Verbeek, 11 december 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *