Michiel Verbeek

30 sep

Kunnen we het spitsprobleem rondom de Rummerinkhof zodanig regelen dat twee basisscholen aan de Rummerinkhof verantwoord is? Gaat Groningen straks verder met het bestemmingsplan voor het Haderaplein of moet alles over? Het droomproject voor gebruikers van de Voedselbank, gezond ouder worden, de subsidie van BZK voor Aardgasloos Glimmen gaat niet door en op bezoek bij Rijk Zwaan, Nederlandse wereldspeler op het gebied van zaadveredeling.

 

Brinkschool, verkeer en Rummerinkhof

In het IHP 2019-2022 (Integraal Huisvestingsplan) heeft de gemeenteraad voor een groot aantal scholen (Brinkschool, Peter Petersenschool, De Borg, Maartens College en Mozaïek) plannen goedgekeurd op het gebied van onderwijshuisvesting. Totale investeringsprogramma van 18,5 miljoen euro. Bij één project heeft de raad een voorbehoud gemaakt. De Brinkschool mag alleen naar het oude gebouw van het Zernike College aan de Rummerinkhof als er een goede oplossing gevonden wordt voor de verkeersituatie ter plekke, voor de verkeersafwikkeling en voor het parkeren. Vanaf het begin van 2018 is het college in gesprek met de Brinkschool, de Peter Petersenschool (PPS), verkeersdeskundigen en omwonenden om te komen tot een goede oplossing. De situatie van de Brinkschool is urgent. Zij barsten uit hun voegen in het prachtige gebouw aan de Oude Brinkweg. In het vorige schooljaar hebben ze de lerarenkamer opgeofferd voor een peutergroep. Toen het Zernike College aangaf dat ze het gebouw aan de Rummerinkhof wilden afstorten kwam dit gebouw in beeld voor de Brinkschool. Voor de Brinkschool aantrekkelijk, omdat ze daar hun geprognotiseerde groei (van 290 naar 370 leerlingen) in de komende jaren kunnen opvangen en stappen kunnen maken om te komen tot een Integraal Kind Centrum (IKC). In de commissievergadering van 11 september 2018 heeft het college een voorstel gedaan waar de gemeenteraad nog niet tevreden over was. De ontevredenheid werd versterkt door onvrede bij ouders van kinderen van de PPS. Zij vinden nu al de verkeersituatie op de kruising Oosterweg/Rummerinkhof/Kromme Elleboog (ORK) onoverzichtelijk en gevaarlijk, laat staan als er nog 300 kinderen bij komen. Met een uitzending bij Hart van Nederland en een petitie is hun zorg duidelijk over het voetlicht gebracht. De Brinkschool heeft voor het lopende schoolseizoen (2018-2019) 4 noodlokalen nodig, voor volgend schoolseizoen komt er weer 1 bij. Op aandringen van de school zijn er 4 lokalen ingericht in het gebouw aan de Rummerinkhof. Daarmee is de noodopvang dichtbij het hoofdgebouw van de Brinkschool gerealiseerd en midden in het verzorgingsgebied van de school. De voorkeur van het college ging naar tijdelijke opvang in het gebouw van De Linde aan de Hertenlaan. Uiteindelijk heeft het college ervoor gekozen om de wens van de school te honoreren. Naar aanleiding van de discussie in de raadscommissie, de reacties op de inloopavond van 4 september en het protest van ouders van de Peter Peterschool, heeft het college het plan ingrijpend gewijzigd. De uitwerking daarvan wilde het college voorleggen in de raadsvergadering van 29 oktober 2018. Stomverbaasd was het college over een tweetal moties van 5 partijen (GVH, PvdA, CU, GL en het CDA) in de raadsvergadering van 25 september over de locatiekeuze voor de Brinkschool. Zie hier het uitgebreide verslag in Haren de Krant over de raadsvergadering: http://www.harendekrant.nl/nieuws/raad-schrikt-terug-eigen-invloed-inzake-verhuizing-brinkschool-plan-krijgt-tweede-kans/

Een van de moties sprak uit voor een andere locatiekeuze voor de Brinkschool en tijdelijk de school op twee locaties: Oude Brinkweg en de Hertenlaan. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is nagegaan wat het beleid en de praktijk is in Groningen: 1. een school met een dislocatie is geen probleem; 2. als er een geschikt schoolgebouw beschikbaar is, wordt die ingezet en 3. er is een hele lange wachtrij voor nieuwbouw. Bestuurder van de stichting Baasis, Susanne de Wit, reageerde in Haren de Krant op de behandeling in de commissie: http://www.harendekrant.nl/nieuws/susanne-wit-namens-directie-brinkschool-situatie-is-zorgwekkend/

Tegen de Brinkschool zeggen even 1 jaar op twee locaties en dan nieuwbouw op een andere plek dan de Rummerinkhof is zeer onzeker bij het huidige beleid in Groningen. Tijdens de raadscommissie is op het laatste moment voorkomen dat 5 partijen het oude en ingetrokken voorstel van het college in stemming brachten. De moties zijn wel in stemming gebracht en met een meerderheid van 10 tegen 7 (D66 en VVD) stemmen aangenomen. Het college heeft de ruimte gekregen om in de raadsvergadering van oktober met een nieuw plan te komen. Inmiddels heeft het college met de Brinkschool en de PPS om tafel gezeten. Dat was een constructief gesprek. Directie en bestuur van de PPS hebben aangegeven dat ze geen bezwaar hebben tegen de Brinkschool als buur, maar wel tegen het oude plan voor het verkeer. Er is afgesproken dat een extern bureau ingeschakeld wordt om de verkeerssituatie te beoordelen. Ondertussen zullen we de voorstellen voor nieuwbouwlocaties uit de motie nader onderzoeken.   


 

Haderaplein

Het Haderaplein stond ook op de agenda van de raad op 25 september 2018. De behandeling was binnen een minuut afgerond. De raad vroeg om meer tijd voor juridisch advies over de vertrouwelijke memo van de huisadvocaat Trip, die het college had gestuurd aan de raad. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan wil afwijzen, dan moet dat voorzien worden van een duidelijke motivering. Daar wil de raad tijd voor hebben. Voorts wil de raad goed nadenken over het andere signaal uit de memo van Trip: een mogelijke schadeclaim. We zullen zien of er in de laatste vergadering van de gemeenteraad van Haren op 29 oktober een besluit genomen wordt. Gebeurd dat niet dan zal de huidige situatie doorgeschoven worden naar de nieuwe gemeente Groningen. De nieuwe raad van Groningen zal dan voor de keuze staan om het bestemmingsplan goed te keuren of af te keuren of aan te passen via meerderheden middels amendementen. Of de gemeenteraad wijst het bestemmingsplan af en dan moet het hele proces in Groningen opnieuw.

 

 

Aardgasloos Glimmen

We krijgen geen subsidie van het ministerie van BZK voor ons plan Aardgasloos Glimmen. Vlak voor de zomer heeft de gemeente Haren met ondersteuning van Procap en KAW onder stoom en kokend water een mooi plan ingediend voor Aardgasloos Glimmen. In het kader van een subsidieregeling voor 20 innovatieve projecten gericht op concrete uitvoering van klimaatdoelstellingen van het kabinet. Vanuit Glimmen is veel belangstelling voor het project. Nu de subsidie van het Rijk uitblijft gaan we samen met Groningen het plan aanpassen en passend maken in de klimaatdoelstellingen van Groningen. Het zal anders worden, maar we willen graag met de grote enthousiaste groep in Glimmen aan de slag.

 

 

Klaske Wynia bij de ouderenbonden

De Seniorenvereniging Haren (SVH) en de Protestant Christelijke Ouderen Bond (PCOB) hadden op 19 september 2018  Klaske Wynia op bezoek voor een lezing over eigen regie en elkaar helpen. Wynia is verbonden aan de RuG en is specialist op het gebied van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg. Het Gorechthuis zat goed vol met zeker 100 belangstellende ouderen. Na de lezing gingen we in groepjes uiteen. Ik was gespreksleider bij een van de groepjes. Was weer erg leerzaam. Wynia is betrokken bij het project Samen Oud. Dat programma kent drie kernbegrippen en vier belangrijke ondersteuners. De kernbegrippen zijn: zelfredzaamheid, welbevinden en eigen regie. De ondersteuners zijn: de huisarts, de wijkverpleegkundige, de specialist ouderengeneeskunde en de sociaal werker. Hiermee is een goede infrastructuur te bouwen voor langer gezond blijven in je eigen omgeving met eigen regie. Ouder worden, hield Wynia haar gehoor voor, betekent een proces van afnemende gezondheid, afnemende sociale contacten, toenemende afhankelijkheid en verlies van controle. Dat levert angst op. Om daar goed mee om te kunnen gaan moet je beginnen met erkenning. Wegstoppen helpt niet bij regie houden. Wat wel helpt is doelen stellen. Denk aan nadenken over wonen. Denk aan een levenstestament en een volmacht. Zo lang mogelijk gezond blijven doe je door bewegen, goede voeding en sociale contacten. Het mooie van het project Samen Oud is dat de casemanager van de oudere, de oudere ondersteunt en aanmoedigt als dat nodig is, maar ook in de gaten houdt. Wynia brak een lans voor het goed informeren van ouderen. Daarbij helpt een persoonlijke uitnodiging voor informatiebijeenkomsten. De bijeenkomst zoals in het Gorechthuis van de ouderenbonden werkt ook heel goed. Dat zie je terug aan de grote belangstelling en de gesprekken in de groepjes. We spraken in ons groepje over eigen regie en elkaar helpen. Die eigen regie kan je ook plotseling ontvallen. Bijvoorbeeld als je plotseling ziek wordt. Een aantal ouderen vertelden hun verhaal over hoe ze zelf weer terug geknokt hebben en de regie weer zo goed en zo kwaad als dat kon heroverende. We spraken ook over de voordelen van in een groot huis blijven wonen als je alleen bent. In Haren zijn niet veel geschikte appartementen en het voordeel van het grote huis is dat alleen daar nog de hele familie bij elkaar kan komen. Is ook heel wat waard! Voor een aantal is een appartementengebouw met alleen ouderen helemaal niet leuk. Andere leeftijden in de buurt geeft energie en hele andere sociale contacten. In zo’n groepsgesprek merk je weer hoe zinvol het is om elkaars ervaringen te delen. Over eten, waar je ondersteuning kunt krijgen voor klusjes, hoe fantastisch de stichting Ouderenvervoer is, hoe het gaat met woningaanpassingen en waar je allemaal naar toe kunt met vragen. Ouderen in Glimmen maken zich zorgen over het verdwijnen van de geldautomaat en de apotheekpost bij Nienhuis, nu de zaak gaat stoppen.  

 

 

Droomproject met de Voedselbank

CMO/Stamm heeft binnen het project Moedige Mensen een aantal betrokkenen en ervaringsdeskundigen bijeengebracht rondom het thema armoede en schulden. Na een drietal bijeenkomsten is het droomproject ontstaan. Donderdag 27 september hadden we de tweede bijeenkomst met gebruikers van de Voedselbank Groningen. De dromen van iedereen waren al op kaartjes gezet en in de eerste bijeenkomst besproken. Deze tweede sessie was gericht op de concretisering van de dromen. In mijn groep was een droom om de tuin opgeknapt te krijgen. Zelf doen lukte niet meer door lichamelijke beperkingen. Een van de anderen aan tafel wilde wel helpen, maar had geen gereedschap. Daar gaan we naar op zoek. Veel ouders willen dolgraag hun kind trakteren op een reisje naar Euro Disney.

Er zijn afspraken gemaakt voor het benaderen van een busonderneming en er wordt gedacht aan een geldinzamelingsactie. Sommigen hebben dromen voor een ander. Rasika en Patrick zijn de ‘veldwerkers’ van de stichting Yworks. Zij ondersteunen tienermeisjes in Sri Lanka, die verstoten worden door hun familie als ze ongewenst zwanger zijn geworden. De baby’s die geboren worden opgevangen in een liefdevolle omgeving. Rasika en Patrick hebben de actie ‘Eet speculaas & help een kind’ opgezet. Een aantal aanwezigen gaan helpen bij de verkoop van speculaaspoppen. Ik doe ook mee.

Een andere droom was een sta-opstoel. Iemand in de groep wist er een, maar die moet opnieuw bekleed worden. Dus gaan we op zoek naar iemand die de stoel kan bekleden. En zo zijn er nog tal van andere dromen, die met vereende krachten gerealiseerd kunnen worden. Behalve dat er mooie dromen gerealiseerd worden, worden er ook mooie nieuwe netwerken opgebouwd.

 

 

Westerholm mag uitbreiden

Zorgcentrum Westerholm wil de grond aan de Beatrixlaan waar de Sint Nicolaasschool stond kopen van de gemeente voor een nieuwe uitbreiding. De gemeenteraad heeft het voorstel van het college voor het stedenbouwkundige plan overgenomen.

 

 

Op bezoek bij Rijk Zwaan

Zaterdag 22 september 2018 waren mijn vrouw en ik uitgenodigd door mijn neef Jan voor de familiedag van Rijk Zwaan in De Lier.

Mijn zwager heeft dit jaar afscheid genomen van dit internationale zaadveredelingsbedrijf. De nieuwe generatie neemt het stokje over. Rijk Zwaan behoort tot de 6 grootste spelers in de wereld op het gebied van zaadveredeling. Dit familiebedrijf is al een aantal keer als beste werkgever uitgeroepen. Op de familiedag mogen medewerkers 8 tot 9 mensen uitnodigen voor een bezoek aan bedrijf. Wereldwijd werken er 3000 mensen bij Rijk Zwaan, in Nederland zo’n 1300. Wij zijn 10 jaar geleden door mijn zwager uitgenodigd voor de familiedag, nu door zijn zoon. Wij waren vereerd. Altijd mooi om zo’n imposant bedrijf een beetje beter te leren kennen. Afgelopen tijd veel met mijn neef en zijn broer Wouter, werkzaam bij kassenbouwer Certhon, gesproken over verticale landbouw. Een van de kansrijke oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Voor Rijk Zwaan betekent het andere eisen aan zaden. Voor Certhon betekent hele andere kassen. Interessant om te horen dat beide bedrijven al heel intensief bezig zijn met deze nieuwe ontwikkeling. Ik heb onze minister van landbouw er nog nooit over gehoord en in de media is ook nog nauwelijks doorgedrongen. Wel enige tijd geleden bij Tegenlicht.

 

Michiel Verbeek, 30 september 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *