Michiel Verbeek

29 jun

Ik heb een bijdrage mogen leveren aan een zinvol seniorencongres. Bestrijding armoede is taai. Sociale teams in gemeenten en huisartsen verstaan elkaar steeds beter en de samenwerking met de strafrechtketen moet jongeren zo snel mogelijk weer op het goede pad zien te krijgen. En het kabinet VVD, CDA, D66 en CU zal er komen.


Seniorencongres

Zaterdag 24 juni 2017 organiseerde zorginstelling ZINN een seniorencongres van 13.30 tot 16.00 uur in de Dilgt in Haren. Met lezingen en tafels met interessante informatie. Samen met beleidsmedewerker, Yvette Nijboer en lid van het Toegangsteam, Puck Oude Lansink hebben we 4x een lezing verzorgd over de gemeente en de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). We hebben aangegeven dat we onze voorzieningen en ondersteuning van activiteiten baseren op het idee van positieve gezondheid van Machteld Huber. We hebben verteld wat er tijdens een keukentafelgesprek gebeurd en waar je informatie kunt vinden. www.harenhelpt.nl en www.buurtbox.nl werd onder de aandacht gebracht. Voor degenen die niet zo handig zijn met computers en geen handige familie in de buurt hebben, kunnen altijd terecht bij de gemeente of Torion. Bij Torion kunnen ze ook samen met de hulpvrager websites bekijken. We hebben veel vragen van bezoekers kunnen beantwoorden. De meeste bezoekers waren ruim voor 13.30 uur aanwezig en zijn tot het einde gebleven.

 

Bestrijding armoede

Donderdag 22 juni 2017 hebben portefeuillehouders Werk & Inkomen in VGG (Vereniging Groninger Gemeenten) verband gesproken over armoede, gedrag en armoede en bestrijding kinderarmoede. Wethouder van Zuidhorn, Bert Nederveen, zit in een landelijke werkgroep ter bestrijding van kinderarmoede en vertelde over de stand van zaken van de Klijnsmagelden. Het college van Haren heeft inmiddels een raadsbericht verstuurd aan de gemeenteraad over de besteding van de extra gelden ter bestrijding van kinderarmoede. Bij de start van het programma in december 2016 leek het erop dat de website www.kindpakket.nl van de Friese gemeenten opgeschaald zou worden naar landelijk. Helaas niet gelukt. Veel gemeenten hebben een vergelijkbaar pakket samengesteld, maar er zijn ook verschillen. Ik heb de VGG opgeroepen om kennis en ervaring op dit gebied te delen. Annalies Usmany, wethouder in Appingedam en ook lid van de werkgroep armoede, liet zien dat in haar regio al veel gebeurde ter bestrijding van kinderarmoede. Zij hebben de website: www.kansvooruwkind.nl/. Daar kunnen ouders vinden wat er zoal mogelijk is. Onderzoeker Martijn Keizer van de RuG heeft verteld over zijn onderzoek Afgelost = Opgelost. Schuldenaren nemen vaak (te) laat actie. Op basis van een ervaren noodzaak of aanmoediging van buitenaf. Aanbevelingen van Martijn Keizer zijn: vroegsignalering, bespreekbaar maken van schuldproblemen en positieve gevolgen van actie laten zien. Geen verrassende uitkomsten! Annelies Kleve, directeur van de Volkskredietbank Appingedam, en Elly Dalmolen van de Groninger Kredietbank, vertelden over hun praktijken. Voor de ondersteuning van jongeren stuurt de Groninger Kredietbank geen brieven meer. Alles gaat via apps. Van groot belang is dat de specialistische kennis van schuldproblematiek binnen handbereik van sociale teams is.

 

VNG-bijeenkomst jeugdzorg in Assen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert dialoog bijeenkomst met portefeuillehouders Jeugd. Donderdag 22 juni 2017 was er een in Assen. De samenwerking met huisartsen stond centraal. Gemeenten Leeuwarden en Assen vertelden over hun ervaringen met POH’ers jeugd (Praktijk Ondersteuners Huisartsenpraktijk) in de huisartsenpraktijk. Leeuwarden heeft in 23 huisartsenpraktijken POH’ers voor 6 tot 8 uur in de week voor rekening van de gemeente. Assen gaat starten met 12 uur per week in 6 praktijken. Doel is jongeren in een vroeg stadium adequate ondersteuning geven. Lukt dat, dan wordt de doorverwijzing van de huisarts naar de tweedelijns hulp fors teruggedrongen. Leeuwarden geeft aan al grote besparingen gerealiseerd te hebben. Het verwijzen van witte jas naar witte jas wordt getemperd! Later in de week hoorde ik ook van collega-wethouder uit Groningen gedachten om door gemeente te betalen POH’ers in huisartsenpraktijken onder te brengen. Het gaat om medewerkers die voor het grootste deel in dienst zijn van een tweedelijns zorgaanbieder zijn. Ze worden functioneel ondergebracht in een huisartsenpraktijk en ze worden betaald door de gemeente. Het is bijna vragen om problemen! 

 

Sociaal Domein ontmoet straf

Sociaal Domein ontmoet straf was de titel van de informatiebijeenkomst voor portefeuillehouders Jeugd in de provincie Groningen door de RIGG. Aan de hand van de levenswandel van Jelle met toenemende vergrijpen werden de stappen gevolgd van waar het sociaal domein het strafrecht ontmoet. Net als in de samenwerking tussen huisartsen en leden van sociale teams (in Haren het Toegangsteam) geldt ook hier dat de verschillende hulpverleners door intensievere samenwerking beter elkaars taal leren spreken en gezamenlijk betere oplossingen weten te vinden. Het ZSM-overleg heeft het aantal zaken bij de politierechter flink verkleint. ZSM staat ook in dit verband voor Zo Spoedig Mogelijk. Politie, slachtofferhulp, reclassering, Raad Kinderbescherming en OM zitten bij elkaar voor een snelle betekenisvolle afdoening. Betekenisvol voor slachtoffer en dader! OM is daarbij zeer gebaat bij relevante contextinformatie van een sociaal team. Vanuit de Raad voor de Kinderbescherming kwam de wens dat sociale teams sneller de Raad moeten inschakelen om sneller problemen te kunnen oplossen.

 

De formatie en het verantwoordelijkheidsgevoel van Alexander Pechtold

Voor de luie journalist wordt het gesprek van VVD, CDA en D66 met de CU als een draai gezien van Alexander Pechtold. De beetje nadenkende journalist heeft een mislukte poging van Pechtold gezien om GroenLinks te betrekken en anders de SP of PvdA. Toen de verkiezingsuitslag bekend was zag vrijwel iedereen eigenlijk maar twee meerderheidskabinetten: VVD, CDA, D66, GroenLinks en VVD, CDA, D66 en CU. De voorkeursvariant van D66 met GroenLinks ging al snel mis. Voor VVD en CDA kwam hun voorkeursvariant met CU snel in beeld. Pechtold vreesde de halsstarrigheid van Emile Roemer (niet in een kabinet met de VVD) en de verslagenheid van de PvdA (eerst maar even herbronnen in de oppositie). Om een herkansing te proberen met GroenLinks moest de weg naar de CU tijdelijk worden afgesloten. Helaas heeft Jesse Klaver van GroenLinks te weinig aanknopingspunten gezien in een kabinet waar conservatief en progressief in redelijke verhoudingen zouden worden verbonden. Alexander Pechtold heeft alles geprobeerd om in de buurt te komen van z’n voorkeursvariant, maar is niet geslaagd. Maar D66 van Pechtold loopt niet weg voor de verantwoordelijkheid van het landsbestuur. Dus coöperatief in gesprek met CU. Ik hoop en verwacht dat ze eruit komen. En dat er geen volledig dichtgetimmerd regeerakkoord komt, maar een inspirerende agenda en ruimte voor de nieuwe ministers. Voor het Europabeleid zal aangesloten worden bij de nieuwe as Macron-Merkel. Voor het wetsontwerp over voltooid leven zal geen finaal besluit genomen worden door de nieuwe coalitie, maar alles kan voorbereid worden voor een volgend kabinet.

 

Aandacht voor privacy en security

Privacy en security zijn in de gemeente Haren belangrijke onderwerpen. Daarom stond de projectentafel (medewerkers vertellen hun collega’s waar ze mee bezig zijn) van maandag 19 juni 2017 in het teken van deze onderwerpen. Lourens Dijkstra van Inside Security BV was de gastspreker. Privacy belemmert soms heel erg in de gegevensuitwisseling bijvoorbeeld in het sociaal domein, maar soms is het zeer noodzakelijk om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen komen. Het is mensenwerk. Het helpt als we er ook intern bij de gemeente veel over praten. Dat bevordert bewustwording. Dijkstra vroeg aandacht voor nieuwe Europese regelgeving. En pas ervoor op dat toestemming als bestemmingsgrondslag vaak niet voldoende is!

 

Michiel Verbeek, 29 juni 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *