Michiel Verbeek

18 mrt

De verkiezingen, het inleefprogramma voor statushouders, armoede, de waarschuwing van Dirk Bezemer, de publieke ruimte in Haren-Noord, het belang van de internationale scholen in onze regio en Jacoba.

 

Verkiezingen van 15 maart 2017

Het was prachtig weer en de opkomst was fantastisch. Ook de nieuwe stemmers zijn in groten getale komen stemmen. In de gemeente Haren was de opkomst 90%. Mark Rutte heeft weliswaar 8 zetels verloren, maar werd de grote winnaar. Op 13 zetels afstand van de nummer 2. De Turkijerel heeft ongetwijfeld 4 of 5 zetels opgeleverd. Paul Witteman gaf in DWDD aan dat de opmars Rutte begon in Buitenhof toen hij Geert Wilders categorisch uitsloot als samenwerkingspartner. Vlak daarvoor had Rutte gepleit voor een investering van 2 miljard in de zorg. In beide gevallen had hij net contact gehad met Ben Verwaayen. Zou Rutte hem ook weten te interesseren voor een ministerszetel? Elders op deze site ga ik uitgebreid in op de twee mogelijke kabinetten: VVD, CDA, D66 en GroenLinks of VVD, CDA, D66 en Christen Unie, om in een volgend artikel de vrees uit te spreken dat Jesse Klaver niet voor regeren gaat kiezen, maar voor het uitbouwen van de beweging vanuit de oppositie.

 

Opkomst jongeren was helemaal niet hoog

Op basis van eigen waarnemingen en berichten uit de media was ook de opkomst onder jongeren hoog. Dat valt toch wat tegen. Er mochten 850.000 jongeren tussen de 18 en 24 jaar stemmen. 66% heeft gebruik gemaakt van hun stemrecht. In 2012 lag dat percentage hoger: 70%.

 

De nieuwe ploeg van D66

Dit is de nieuwe ploeg van D66 in de Tweede Kamer:

Als D66 aan de regering gaat meedoen, is de kans groot dat een aantal Kamerleden doorschuiven naar het kabinet. Dan zou er plaats kunnen komen voor:

 

Inleefprogramma statushouders

De gemeente Haren helpt samen met Vluchtelingenwerk Haren (onderdeel van Welzijnsstichting Torion) op meerdere fronten tegelijk statushouders om een goede start te maken in hun nieuwe gemeente. Met het assessment van het Noa weten we direct wat er wel en niet nodig is. Er wordt samen gezocht naar de juiste inburgeringscursus. Daarnaast bieden we een aanvullende cursus aan, waarbij taal, werk, netwerkopbouw en maatschappelijke oriëntatie centraal staan. Als statushouders dat willen zijn er vrijwillige persoonlijke coaches beschikbaar. Het Alfa College verzorgt voor veel van de Harense statushouders de inburgeringscursus. Maar de school wil meer doen. Samen met Famke ten Brinke van ZIVA-advies hebben ze een inleefprogramma opgesteld. Dat willen ze graag in Haren uitproberen. Bij het inleefprogramma staat de statushouder centraal, maar ook de omgeving waar ze komen te wonen. Het is zo belangrijk dat de nieuwe inwoner en de gemeenschap elkaar leren kennen. Daarvoor moet ontmoeting georganiseerd worden. Wij doen graag mee met het programma, dat wordt gefaciliteerd door het Alfa College.

 

Gesprekken met Torion over de bezuiniging

De gemeenteraad van Haren heeft vanaf 2018 een ton bezuiniging opgenomen voor de welzijnsstichting Torion. We hebben afgesproken dat we de bezuiniging zoeken langs de lijn van de inhoud. In de dialoog met Torion moet de gemeente zeggen wat ze wel wil en wat niet. Daarbij is het beleidsplan Sociaal Domein leidend. We brengen in kaart welke bijdragen Torion allemaal levert aan de realisatie van het Beleidsplan. Vervolgens verkennen we samen met Torion de bijdragen van andere organisaties. Dan gaan we kijken of er nieuwe slimme combinaties te maken zijn.

 

Publieke ruimte Grootslaan

In de raadscommissievergadering van maandag 13 maart 2017 stond de beheers verordening Waterbedrijf Grootslaan op de agenda. Tussen de nieuwe woningen staat aan de Grootslaan een aantal gebouwen die voorheen door het Waterbedrijf werden gebruikt. Deze gebouwen zijn in het verleden gekocht door de GEM (Gemeentelijke Exploitatie Maatschappij). Twee oude dienstwoningen zijn inmiddels verkocht voor particuliere bewoning. Het grote grijze gebouw wordt gesloopt. Het witte gebouw is een Rijksmonument is en is samen met het gebouw vlakbij het spoor onder voorwaarden verkocht. De potentiele nieuwe eigenaar wil in het gebouw aan het spoor een restaurant realiseren. Voor het witte gebouw daarnaast is een prachtig ontwerp gemaakt voor ca. 6 hotelkamers of 4 appartementen. De twee gebouwen staan in een publieke ruimte. Dit gebied moet een openbaar gebied worden waar de nieuwe bewoners kunnen wandelen en kinderen kunnen spelen. De precieze invulling gaat de gemeente vormgeven samen met de bewoners van Haren-Noord.

 

Onderwijs huisvesting en de Internationale school

In diezelfde raadscommissievergadering van 13 maart werden er twee spoedaanvragen voor extra lokalen behandeld voor een tweetal basisscholen. In april zal de raadscommissie geïnformeerd worden over de stand van zaken van de huisvesting van alle scholen en de consequenties voor de toekomst. Aan het eind van de week mocht ik aansluiten bij de adviesraad van de internationale scholen in onze regio. Dan gaat het om de ISG bij het Maartenscollege en om de GSV, de Groninger Scholen Vereniging. De GSV heeft een reguliere basisschool, een tweetalige opleiding en de internationale school. Het is een grote school met bijna 900 kinderen op drie locaties in Groningen zuid. De beide internationale scholen groeien en zijn van essentieel belang voor buitenlandse werkers. In het overleg waren naast vertegenwoordigers van de scholen, ook de HanzeHogeschool, VNO/NCW, het MKB, de gemeente Groningen en het IWCN. Het IWCN is het International Welcome Center of North. Zij vormen de eerste informatiebron voor buitenlandse bedrijven. Een goede onderwijsinfrastructuur is een belangrijke vestigingsfactor. Er zijn 14 Internationale scholen voor basisonderwijs in Nederland en 13 voor voortgezet onderwijs. In het totaal zijn er 5261 leerlingen op internationale basisscholen in Nederland, waarvan 179 in Groningen. Er zijn 4523 VO-leerlingen in Nederland, waarvan 180 op het ISG in Haren. De beide scholen hebben huisvestingsproblemen. Nieuwbouw voor de ISG zat in de plannen van het Maartenscollege. Die zijn uitgesteld. In de tussentijd wordt er gezocht naar tijdelijke aanbouw. De GSV is al een tijdje op zoek naar een plek van 7000m2 om alle onderdelen op een locatie onder te brengen. Het GSV wil niet samen op hetzelfde terrein als het Maartencollege, omdat ze bang zijn dat de kinderen dan ‘verzuipen’, maar ze willen wel graag dicht bij elkaar. Omdat de internationale schollen niet alleen onderwijs zijn, maar ook een economische vestigingsplaatsfactor zou het niet raar zijn als Provincie en Rijk vanuit de economische invalshoek zouden meebetalen aan de huisvesting van deze twee scholen!

 

Oratie Dirk Bezemer

Een van de meest interessante Nederlandse economen is de Groningse hoogleraar Dirk Bezemer. Dinsdag 14 maart hield hij een openbare oratie in de prachtige aula van het academiegebouw in Groningen. De titel van zijn verhaal was ‘Schuiven schuld’. Hij heeft over dit onderwerp vier filmpjes gemaakt. Erg toegankelijk en zeer leerzaam. Zowel voor studenten als niet-economen. Afgelopen weken hebben we veel politici van de regeringspartijen VVD en PvdA gehoord dat zij Nederland uit de crisis hebben geloodst. Als je Dirk Bezemer bestudeerd weet je beter. Het kabinet heeft beleid gevoerd dat gezorgd heeft dat we langer in de crisis zijn blijven hangen dan nodig. De belangrijkste waarschuwing van Dirk Bezemer is dat als je de economie duurzaam wilt stimuleren, dan moet je investeren in de reële economie, de economie van producten en diensten. De ontwikkeling van de financiële sector leidt dan tot groei van de economische sector. Hij waarschuwt voor groei van de financiële sector via vastgoed en beleggingsproducten. Dat was de oorzaak van de financiële crisis van 2008. Het lijkt erop dat er nog steeds niet geleerd is van de crisis. Op dit moment zien we opnieuw weer het opblazen van de financiële sector via vastgoed en beleggingsproducten. Bezemer schetste ook nog een andere bedreiging. Als Donald Trump het voor elkaar krijgt om forse investeringen te doen in de infrastructuur, dan zal de rente hier gaan stijgen. Het grote geld zal verleid worden om naar de VS te gaan. Alleen met hoge rentes kan dat voorkomen worden. Daar zal het midden- en klein last van kunnen krijgen bij het aantrekken van bedrijfskapitaal.  

 

Armoede is vaak domme pech

Dinsdag 14 maart 2017 heb ik een goede dialoog gehad over armoede met de raadscommissie, de adviesraad Sociaal Domein, de Werkgroep Armoedesignalering Haren en de Jongerenraad. Directe aanleiding zijn de extra gelden van het Rijk voor de bestrijding van kinderarmoede. Na deze gedachtewisseling zal het college een voorstel doen over de inzet van de extra gelden. Aan de hand van een presentatie heb ik verteld over mijn gesprekken met uitkeringsgerechtigden in de Participatiewet, gesprekken met deskundigen, gesprekken met kinderen, de staatssecretaris, de VNG-commissie Werk & Inkomen en met de stichting Leergeld.

De onderwerpen armoede en schuldhulpverlening zijn geen items geweest tijdens de verkiezingsstrijd, maar verdienen wel veel aandacht van het nieuwe kabinet. Helaas komt Joke de Kock niet in de Tweede Kamer voor de PvdA. Haar twaalfde plek was te laag na 15 maart. Zij heeft erg veel kennis op dit gebied en knokt op diverse plekken aan betere wet- en regelgeving. We hopen dat dit onderwerp veel aandacht krijgt van de nieuwe bewindslieden op Sociale Zaken. Als je precies wilt weten waarom nieuw elan op dit gebeid nodig is moet je dit artikel van Jesse Frederik lezen: https://decorrespondent.nl/6408/wie-in-nederland-zijn-rekeningen-niet-kan-betalen-wordt-beboet-vernederd-en-gegijzeld/7554903840-33d5b09f

 

Populatiebekostiging

Ik heb deze week een uiterst interessant gesprek gevoerd over een alternatief van de huidige marktwerking in de zorg: de populatiebekostiging. In het huidige systeem zit de prikkel om te behandelen en niet om onnodige behandeling achterwege te laten. Dat heeft zonder meer een opstuwend effect op kosten. Een arts in een ziekenhuis kan wel declareren voor een behandeling, maar niet voor een goed gesprek en niet behandelen. De behandeling staat dus centraal en niet de gezondheidszorg. In sommige gevallen is het voor de gezondheid of op z’n minst het welbevinden van de patiënt beter om niet te opereren.

Kun je een systeem maken waarin de gezondheidszorg en het welbevinden van de cliënt, kostenreductie en samenwerking tussen zorgaanbieders centraal staan? Dat kan met populatiebekostiging. Stel we nemen de ouderenzorg in de gemeente Haren. Via de zorgverzekeraars kunnen we precies achterhalen hoeveel zorg de ouderen krijgen voor welk geld. Je telt dat geld bij elkaar op en vraagt welke zorgaanbieders kunnen in gezamenlijkheid de ouderenzorg voor die groep verbeteren voor minder geld. Dat is de kern van populatiebekostiging. Wie worden hier ongelukkig van? Misschien zorgverzekeraars. En zorgaanbieders die niet met anderen willen samenwerken en markt willen delen.


Mijn vrouw is trots op haar oma

De grootmoeder van mijn vrouw heeft in de Tweede Wereldoorlog zonder man een grote hoeveelheid kinderen en onderduikers door de oorlog geloodst. De zoon (Joram ten Brink) van een van de onderduikers heeft alweer een tijd geleden de film ‘Jacoba’ over haar gemaakt. Ik kan me de première in Emmen nog herinneren met een toespraak van Hans Ouwerkerk (na Emmen werd hij burgemeester van Zaanstad en daarna van Groningen). Nu wordt een weggentje in Zuidbarge naar de oma van mijn vrouw genoemd.

 

Michiel Verbeek, 19 maart 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *