Michiel Verbeek

18 dec

Het gaat goed met het onderwijs in Haren. Dat levert een paar nieuwe vraagstukken op en een aantal interessante uitdagingen. Onderstaand artikel heb ik geschreven voor Harense Toestanden jaargang 1, nummer 11.

 

De wettelijke rol voor de lokale overheid met betrekking tot het onderwijs beperkt zich tot renovatie van schoolgebouwen en nieuwbouw. Nieuwe huisvesting is afhankelijk van de technische staat van het gebouw, geobjectiveerde leerlingenprognoses voor de lange termijn en de financieringsmogelijkheden van de gemeente. Naast de wettelijke taak op het gebied van huisvesting, heeft Haren nog een budget beschikbaar voor energiebesparingsmaatregelen voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. De besteding van die gelden willen we in 2017 koppelen aan deelname aan Energy Challenges. Een mooi programma met veel activiteiten voor leerlingen en gericht op gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid.  

 

Nieuwbouw in DHE

 

Door de nieuwbouw in Haren Noord komen er veel nieuwe leerlingen. Op basis van de leerlingenprognoses (uitgevoerd door Pronexus) van enkele jaren geleden, de leegstand van een aantal lokalen, de geplande nieuwbouw van de Sint Nicolaasschool, beschikbare huisvesting en noodlokalen voor tijdelijke pieksituaties zouden we een heel eind moeten komen. De situatie is veranderd, omdat zich nu tegelijkertijd een aantal ontwikkelingen voordoen, die het interessant maken om juist nu alle ontwikkelingen en opties met elkaar in verband te brengen. De Sint Nicolaasschool doet het mede door het predicaat Excellent (al vier jaar op rij) heel erg goed. Ze hebben jaren krap gezeten aan de Beatrixlaan, maar hun nieuwbouw gaat er komen. In de herfstvakantie of de kerstvakantie van 2017 gaan ze naar hun mooie nieuwe gebouw aan de Westerse Drift. De Borg heeft een mooie plek in Oosterhaar en heeft een gestage groei doorgemaakt. De permanente uitbreiding van enkele jaren geleden is inmiddels ingehaald door verdere groei. Met twee extra noodlokalen is de eerste nood gelenigd, maar De Borg loopt tegen grenzen op. De Brinkschool profiteert volop van de nieuwbouw in Haren Noord en heeft overcapaciteit zien omslaan in krapte. Uitbreiding bij het karakteristieke gebouw van de Brinkschool is beperkt. De Peter Petersenschool profiteert ook volop van de nieuwbouw. Deze school heeft de mazzel dat het schoolgebouw naast de school vrij is gekomen door het vertrek van Visio. Rekening houdend met de groei van leerlingen heeft de gemeente twee jaar geleden dit gebouw niet verkocht, maar in bezit gehouden voor onderwijs. In het prachtige gebouw van de Octopus groeit De Wissel, maar er zijn nog lokalen over. De stichting Baasis (bestuur van het openbaar onderwijs) denkt na over het totale aanbod van openbaar basisonderwijs in het dorp Haren van de Brinkschool, De Wissel en De Linde. De christelijke basisschool Mozaïek is zich al enige tijd aan het oriënteren op verbouwmogelijkheden van de huidige locatie aan het Tussenziel. Van acute krapte is daar geen sprake.

 

De nieuwbouw van DHE levert de komende jaren extra leerlingen op, maar na een periode van 7 a 10 jaar ontstaat er weer een nieuwe situatie. Nu scholen bouwen voor de piek is niet wijs, als je na verloop van tijd weer forse overcapaciteit hebt. We moeten nadenken over huisvesting die een aantal jaren voor onderwijs gebruikt kan worden en na verloop van tijd ook voor iets anders. Moeten we denken aan schoolverzamelgebouwen? We moeten nadenken over slimme combinaties van permanent en tijdelijk. 

 


 

Aanvullende omstandigheden

 

Er zijn nog vier ontwikkelingen die betrokken zullen worden bij het nadenken over een masterplan onderwijshuisvesting. Dat zijn de mogelijkheid van het vrijkomen van de locatie Rummerinkhof van het Harens Lyceum, de ontwikkeling van het kindcentrum (combinatie kinderopvang en basisschool), nieuwe onderwijsconcepten en de scholen voor speciaal onderwijs. Het Harens Lyceum speelt met de gedachte om de locatie Rummerinkhof af te stoten en alle leerlingen op te vangen aan de Kerklaan en aan de Helperbrink in Groningen. Dan vervalt het gebouw aan de Rummerinkhof aan de gemeente. Kan dat gebouw ingezet worden voor een basisschool? In het onderwijsveld leven gedachten over geïndividualiseerde leerprogramma's en het doorbreken van het leestofjaarklassensysteem. Leerlingen volgen dan een op maat gesneden onderwijsprogramma. Dergelijke onderwijsconcepten stellen nieuwe eisen aan docenten, leerlingen, maar ook aan huisvesting. Een betere aansluiting van basisschool naar voortgezet onderwijs wordt elders in Nederland uitgeprobeerd op de zogenaamde Tienerschool. Moeten we in het verlengde van die onderwijsvernieuwing komende tijd nadenken over het dichter bij elkaar brengen van een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs? Kinderen van de groepen 7 en 8 kunnen dan deels lessen volgen op de VO-school. De vierde ontwikkeling is de staat van de scholen voor speciaal onderwijs. Hoe lang kunnen die technisch verantwoord nog dienstdoen en wat zijn daar de toekomstige leerlingenprognoses.

 

De groei van het aantal kinderen, de grenzen van huidige huisvesting, het vrijkomen van gebouwen, leegstaande lokalen, opvattingen over duurzaamheid en eisen vanuit nieuwe onderwijsconcepten dwingen tot nadenken en vermoedelijk tot een nieuw masterplan als basis voor een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP). Het huidige IHP loopt in 2017 af. Het integrale denken over knelpunten, wensen en uitdagingen is volop gaande. In het nieuwe jaar ga ik een ronde maken langs alle directeuren om te praten over al deze ontwikkelingen. 

 

Michiel Verbeek, 18 december 2016

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *