Michiel Verbeek

18 feb

Hommeles in Den Haag met het aftreden van Halbe Zijlstra en de intrekkingswet Raadgevend Referendum. De voorbereiding op de AVG. Interessante ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en ruimtelijke ordening. Nieuwbouw Haderaplein. Hugo Camps over Sven. En de jeugdwet.

 

 

Robert Vermeulen

Donderdag 8 februari eind van de middag puilde De Zaak in Haren uit voor het samenzijn met een van de managers van de gemeente Haren, Robert Vermeulen. Hij heeft het vonnis gekregen van een ongeneeslijke ziekte. Ik vond het heel mooi en bijzonder dat hij graag contact wilde met zijn collega’s van de gemeente. Zijn collega’s wilden ook in groten getale met hem samenzijn. Soms wil je graag aan knoppen draaien om een beetje greep te houden op het leven en soms is het aantal knoppen wel heel gering.

 

 

Halbe Zijlstra

De belangrijkste adjudant van Mark Rutte, Halbe Zijstra, wilde snel van het probleem af zijn dat de Volkskrant boven water heeft getild, door te erkennen dat hij ‘dom’ heeft gehandeld. Tegelijkertijd zei hij erbij dat de inhoud overeind stond. Dat heeft minister-president Mark Rutte direct overgenomen met als bedoeling de kwestie kleiner te maken. Ongeveer een dag later bleek dat de inhoud helemaal niet stond. Een behoorlijk uit z’n context gehaald verhaal, volgens ex-topman van Shell, Jeroen ter Veer (de bron die Zijlstra geheim wilde houden). Het aftreden van Zijlstra was onvermijdelijk.

 

 

Onbegrijpelijke verdediging D66 bij het raadgevend referendum

Ron Jetten stond er met veel rust en zelfvertrouwen om het onbegrijpelijke standpunt van D66 te verdedigen over het raadgevend referendum. De partij die in het verleden een initiatiefwetsvoorstel heeft gedaan voor een correctief referendum en het raadgevende referendum als opstapje daartoe. Eerst heeft D66 het wetsvoorstel van correctief referendum ten grave gedragen, omdat D66 internationale verdragen wilde uitsluiten van een referendum en vervolgens steunt D66 de intrekking van het raadgevende referendum. Onbegrijpelijk om te kiezen van het weggooien van oude schoenen zonder nieuwe te hebben! De coalitiepartners, VD, CDA en CU, willen van het referendum af. Soms moet je onderwerpen inleveren voor een coalitie, maar zeg dat dan gewoon en ga niet een volstrekt ongeloofwaardige redenering ophouden. SP’er Ronald van Raak werd er zo nu en dan moedeloos van in het debat op 15 februari 2018. Aan het einde van het debat wilde de oppositie een nadere toelichting hebben van de Raad van State over de ‘truc’ die de minister wil uithalen om zonder referendum de wet in te trekken. Gelukkig dat de coalitiepartijen uiteindelijk toch instemden.

 

 

Lijsttrekker Sander Claassen presenteert zich in de ledenvergadering

Sander Claassen is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66-Haren en hij is kandidaat raadslid voor de eventueel heringedeelde gemeente Groningen. Haren leeft tussen hoop en vrees vanwege het wetsvoorstel herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. Voor de zomer van 2018 weten we of de Harenaars op 21 november 2018 mogen stemmen voor een zelfstandig Haren of voor de nieuwe gemeente Groningen. Sander hield een mooi verhaal over zijn achtergrond, zijn drijfveren en zijn ambities. De leden van D66 zijn erg blij met de nieuwe man!

 

 

Winy Maas bij DWDD

Landschapsarchitect en urbanist, Winy Maas, liet bij DWDD een paar mooie voorbeelden zien van groen in een stad.


 

Maartenscollege

Deze week kennisgemaakt met de nieuwe rectoren van het Maartenscollege, Hans Boers en Freek Polter. Het Maartenscollege is volop bezig met de renovatieplannen. Vooruitlopend daarop komt er semipermanente nieuwbouw bij de Internationale school. Die groeit heel hard.

  

 

Marco Glastra van Groninger Landschap

Maandag 5 februari op bezoek geweest bij de directeur van het Groninger Landschap, Marco Glastra. Hij bracht nog even onder mijn aandacht dat wij in de gemeente heel veel bijzondere gebieden hebben. Ik heb naar de stand van zaken gevraagd van koolstoffixatie. Als gevolg van verdroging en bemesting vindt er in veengebieden veenafbraak plaats. De veenafbraak leidt tot bodemdaling, slechte waterkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen. Door waterstanden te verhogen verander je de uitstoot van broeikasgassen in het opvangen van broeikasgassen. Het Groninger Landschap is bezig met het onderzoeken van mogelijkheden. Vooral in Noord Groningen met veel veengebieden zijn er veel mogelijkheden om broeikasgas terug te dringen. Het Groninger Landschap denkt na over samenwerking met alle Groningse natuur- en milieuorganisaties. Zou prachtig zijn!

 

 

Nieuwbouw op het Haderaplein

Het gemeentehuis in Haren is al enige jaren gebouwd, maar de financiering moest komen uit de ontwikkeling van het Haderaplein. Met het Programma van Eisen van de gemeenteraad heeft er een aanbesteding plaatsgevonden. De combinatie van Explorius vastgoedontwikkeling en Nijhuis bouw is de winnaar geworden van de aanbesteding. Donderdag 15 februari werden de schetsen van de plannen in een inloopavond in het gemeentehuis gepresenteerd. Een groot aantal reacties is genoteerd en zal besproken worden. Vervolgens wordt er bekeken welke onderdelen wel en niet gehonoreerd kunnen worden. Dan komt er een nieuwe inloop met verdere uitwerking van de plannen.

 

 

Bijeenkomst AVG

De gemeente Haren is volop bezig met de voorbereiding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Het gaat om Europese wetgeving, die op 25 mei 2018 ingevoerd moet zijn. Alle organisaties die persoonsgegevens opslaan moeten zich voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Woensdag 6 februari heeft onze afdeling ICT een bijeenkomst georganiseerd voor eigen medewerkers en professionals van andere gemeenten. Op de bijeenkomst werd helder gemaakt dat het een hele forse onderneming is en dat Haren goed op streek is. Specialist Jan Depping van Microsoft vertelde over de 6 hoofdonderwerpen: Rechtmatigheid, behoorlijk en transparantie. Doelbinding. Minimale gegevensverwerking. Juistheid. Opslagbeperking. Integriteit en vertrouwelijkheid. 

 

 

Wethouders overleg Energietransitie

Gedeputeerde Energietransitie, Nienke Homan, wil draagvlak en investeert in gemeenten. Donderdag 8 februari heeft ze weer alle wethouders bij elkaar geroepen om stappen te maken op het gebied van de energietransitie. We hebben gesproken over het Provinciaal Groninger Energie Service Collectief, laadpalen, meer inzet op energiebesparing bij bedrijven, laadpalen, doorontwikkeling van het energieloket en het realiseren van windmolens.

 

 

Regio Groningen Assen

Het gaat nog steeds niet goed met de verkoop van percelen op het bedrijventerrein Nesciopark. Reden om contact om te nemen met de Regio Groningen-Assen en de nieuwe rapporten over bedrijvenlocaties en woningbehoeften in de regio te bestuderen. Nu goede analyse maken en dan in gesprek met de gemeenteraad.

 

 

Werk in zicht

Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van de arbeidsregio. Het gaat goed met de Route Arbeid. Mensen met een beperking krijgen steeds betere ondersteuning en scholing voor betreden van de arbeidsmarkt. In het kader van de vele werkzaamheden door de aardbevingsproblematiek heeft de arbeidsregio een subsidie bij het Rijk aangevraagd om ter voorbereiding van de vele werkzaamheden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden voor laaggeschoold werk. Met een budget van 6 miljoen euro kunnen we veel doen in de regio. Hier wordt van een nood een deugd gemaakt. Tijdens het portefeuillehouders overleg van 8 februari heeft Maud Diemer van CMO/Stamm een presentatie gegeven van de activiteiten van Moedige Mensen.  Mooi initiatief om met professionals en ervaringsdeskundigen te praten en plannen te maken over armoedebeleid.  

 

 

Jeugdpsychiaters zijn nog steeds niet blij met de jeugdwet bij gemeenten

In de NRC stond een uitgebreid interview met kinderpsychiater Manon Hillegers van het Erasmus MC in Rotterdam. Haar boodschap is: we zitten helemaal niet op de goede weg. Het onderbrengen van de kinderpsychiatrie bij gemeenten is een principiële fout. Een kind met een acute blindedarmontsteking wordt in dit land meteen opgenomen. Voor een kind dat gevaar loopt door een depressie en acute, suïcidale neigingen blijkt na twee uur bellen geen enkele plek in het hele land beschikbaar.  In een recente evaluatie van de jeugdwet wordt volgens Hillegers onvoldoende aandacht besteed aan psychiatrie. Het gaat over de jeugdzorg als geheel. Mijn pleidooi is dat de kinder- en jeugdpsychiatrie daarin niet thuishoren. Het bevestigt het stigma dat psychiatrische ziekten anders zouden zijn dan lichamelijke. De toegang van kinderen tot psychiatrische zorg hangt nu af van waar ze wonen. Ze krijgen daardoor niet op tijd de juiste zorg.  Nog een probleem met dit stelsel, aldus Hillegers, is de ‘knip’ tussen kinder- en volwassenenpsychiatrie. De eerste is ondergebracht bij de gemeente, de andere bij de zorgverzekeraar. Terwijl vaak sprake is van een doorgaande lijn: twee van de drie volwassen patiënten kampten als kind al met psychiatrische problematiek. De helft van de kinderen van ouders met een psychiatrische ziekte krijgt ook psychiatrische problemen.  Maar je hebt wél psychiatrische knowhow nodig om de kinderen eruit te pikken die hulp nodig hebben. Dat nalaten, en te lang aanmodderen met goedbedoelde opvoedadviezen en een beroep doen op het ‘netwerk’ van het gezin, is een doodssteek voor die generatie. Wie moet psychiatrische problemen beoordelen vraagt de NRC-journalist aan Hillegers? De huisarts. Die kent het gezin, kan inschatten welke klachten psychiatrisch van aard zijn. En dan bijgestaan door een praktijkondersteuner die geschoold is in geestelijke gezondheidszorg [ggz]. Zij moeten makkelijk advies kunnen vragen aan ggz-professionals en een kinderpsychiater. Dat zou mijn ideaal zijn. Is er psychiatrische nood? Dan verwijst de huisarts naar de specialist. Is niet-medische jeugdhulp nodig? Dan verwijst hij door naar het wijkteam. Deze kritiek is vreemd. De huisarts kan nu al doorverwijzen, ook zonder tussenkomst van de gemeente. En de huisartsenpraktijken hebben steeds vaker psychiatrische verpleegkundigen in de praktijk. De kritiek vanuit de jeugdpsychiatrie verdient een intensieve dialoog.

 

 

 

Hugo Camps over Sven Kramer

Hugo Camps schreef een mooie column in de NRC over Sven Kramer na zijn verloren 10 km. Klein stukje uit de column: De onbereikbaarheid van de gouden plak op de tien kilometer bleek dan toch een drama te zijn. Niet dat zijn palmares ineens schraal was geworden, maar hij had de verwachtingen zo hoog opgespoten dat een leeglopende binnenband als een wurggreep over hem heen viel. Het leven was even uitzichtloos. Even verderop in de column: Niet dat hij er zelf zo over dacht, maar hij heeft het ook voor deze Winterspelen tot in den treure meegekregen. Als een literair verbod op falen. Die druk heeft zijn benen afgesneden op de tien kilometer. Daarnaast benam het ingepompte verlangen naar eeuwigheid hem de adem. Drama, bij voorbaat.

 

Aanpak ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling

De Groningse gemeenten proberen met de MDA++ aanpak een vuist te maken tegen ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijkend naar de schade die ernstig huiselijk geweld met zich meebrengt en kijkend naar de cijfers is er reden om iets extra’s te doen. Op jaarbasis gaat het om 12.000 personen in onze regio. De kosten per casus liggen op gemiddeld 39.000 euro. Het gaat dus ook om veel geld. De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten. Een team van deskundigen biedt na een acuut, ernstig geval een gecoördineerd en gefaseerd onderzoek en opvang aan. John Goedee van de universiteit van Tilburg gaat de regio helpen met de MDA-methodiek te implementeren. In een presentatie werd een casus beschreven met de schets van alle verschillende contacten. Die schets leverde een enorme kluwen van lijnen op. De nieuwe aanpak moet veel efficiëntere en effectievere relaties opleveren.

 

 

Michiel Verbeek, 18 februari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *