Michiel Verbeek

06 feb

Mooie bijeenkomst met bewoners van Harener Holt. Veel armoede en schulden deze week. De Groenenberglezing. Groen licht voor ICT en personeelszaken. Een bezoek aan het Noorderpoort. En kennismaking met de huurdersvereniging van Woonborg

 

Raadsvergadering van 29 januari

De oppositie in de gemeenteraad van Haren is akkoord met een minderheidscollege van D66 en CDA, maar ze willen wel in een vroeger stadium betrokken worden bij idee- en beleidsvorming. Mooie uitdaging om daar een goede vorm voor te vinden. Gaan we doen. Een ander belangrijk punt op de raadsvergadering van 29 januari 2018 was het voorstel over 2 kritische paden: ICT en Personeelszaken. Voorbereidingen treffen voor de onverhoopte situatie van herindeling ligt moeilijk in Haren. Maar we ontkomen er niet aan om na te gaan of er onderwerpen zijn die risicovolle situaties met zich mee kunnen brengen als we slechts een half jaar voorbereidingstijd hebben. Voor ICT is dat het geval. Alle partijen waren daarvan overtuigd, behalve Gezond Verstand Haren (GVH). Bij personeelszaken ligt de situatie iets anders. Of we dat leuk vinden of niet de ondernemingsraad gaat samen met de vakbonden op basis van de wet aan de slag om goede arbeidsvoorwaarden voor Harense medewerkers te bewerkstelligen. Ze proberen een sociaal statuut op te stellen. Dat sociaal statuut zal vervolgens voorgelegd worden voor ondertekening door het college. Voor de werkzaamheden die sowieso gaan plaatsvinden is ondersteuning nodig van onze afdeling personeel & organisatie en zullen de burgemeester en de gemeentesecretaris hun wettelijk rol nemen. De raad heeft besloten het sociaal statuut pas te ondertekenen als de Tweede- en de Eerste Kamer hebben besloten over het herindelingsvoorstel. D66 en de hele oppositie stemden voor, GVH en het CDA tegen. Het college heeft besloten voorlopig het te laten bij deze twee punten om voor de finale besluitvorming tot herindeling voorbereidingen in samenwerking met Groningen te starten. Aanvankelijk dacht het college ook nog aan Financiën. De raad wilde graag het ambtelijke advies zien over dit onderdeel en de argumentatie van het college om op dit gebied niet al iets te doen. De raad krijgt beide.

   

 

Bijeenkomst Harener Holt

Dinsdag 30 januari 2018 waren bewoners van de nieuwe wijk Harener Holt op bezoek in het gemeentehuis of te praten over de invulling van twee publieke ruimtes in het plan: het Grootspark en het Emdapark. Voor het Grootspark waren in een vorige sessie al diverse suggesties gedaan. Die zijn verwerkt in een nieuw conceptplan. Daar werd positief op gereageerd, maar er zijn nog een aantal punten die nog iets beter kunnen. Fijn dat een echtpaar hun zoontje hadden meegenomen. Die had een mooie inbreng. De eigenaren van het pompgebouw en het witte filtergebouw (waren vroeger in gebruik door het Waterbedrijf) waren aanwezig en vertelden over hun plannen. De architect sprak lyrisch over het pompgebouw. Zo weinig mogelijk aan doen en vooral de grote pomp in het gebouw moet behouden blijven. Voor het grote witte gebouw aan de Grootslaan had hij een prachtige oplossing. Aan de zuidkant wordt er een plak afgesneden om licht in een viertal grondgebonden woningen te realiseren.

Over het Emdapark waren de meningen verdeeld. Jonge ouders vonden deze plek zo mooi, omdat die heel open is. Mooi zicht op spelende kinderen. Maar zij misten standaard speeltoestellen. Dat leverde een interessante dialoog op. In het Emdapark komt een stukje historie terug van de Emdaborg die daar in de buurt heeft gestaan. De juist niet standaard speeltoestellen en gebruiksvoorwerpen moeten juist prikkelen om spelen een andere dimensie te geven. We gaan kijken of er een compromis te vinden is met de link naar de historie en nog een paar meer toegankelijke speelvoorzieningen. Over 4 weken komt de groep weer bij elkaar.

 

 

 

Groenenberglezing

Vrijdag 2 februari 2018 heb ik de Groenenberglezing gehouden over herindeling. Iedere maand nodigt het bestuur van het dorpshuis in Glimmen iemand uit voor een lezing. We hebben open gepraat over 5 jaar herindelingsperikelen en nagedacht over toekomstige ontwikkelingen. Een uitgebreid verslag vind je hier: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/groenenberglezing-over-herindeling/


 

 

Op bezoek bij het Noorderpoort

Maandag 29 januari 2018 ben ik op bezoek geweest bij de afdeling Techniek en ICT van het Noorderpoort. Ik kwam enige tijd geleden directeur Dick van der Plas tegen op een bijeenkomst over duurzaamheid. Hij nodigde mij uit voor een bezoek en een goed gesprek over wat mbo en hbo doen op het terrein van duurzaamheid. Het prachtige intern verbouwde schoolgebouw staat aan het begin van de A7 bij het Julianaplein. Belangrijke ontwikkelingen zijn dat de BBL-opleidingen weer veel beter lopen. Bedrijven zijn weer geïnteresseerd in leerlingen die 4 dagen werken en 1 dag naar school gaan. Er is volop werk in de techniek, maar het aantal leerlingen neemt onvoldoende toe. En wat ook mist zijn meisjes in de technische. In de school lopen zo’n 600 jongens rond en 4 meisjes. Kom op dames, kies voor techniek en ICT! We hebben jullie nodig voor de duurzaamheidsindustrie! Bij de rondleiding kwamen we bij een groepje leerlingen die bezig waren met zelfrijdende auto. Enthousiast vertelden ze over wat ze hebben gemaakt en wat ze hierna gaan doen. De meesten wilden doorstuderen. Een wil aan het werk en op de werkplek verder leren.

We hebben in de industrie van duurzaamheid veel mensen nodig. Het komt helaas nog betrekkelijk weinig voor dat bedrijven een groep jonge mensen in dienst nemen en de scholen vragen om ze te scholen. Daar is nog een wereld te winnen. Dat geldt ook voor de samenwerking met de arbeidsregio. Ga ik mee aan de slag. Toen ik afscheid nam van Dick van der Plas kwam een van de ICT-medewerkers van de gemeente Haren binnen. Hij heeft stagegelopen bij de gemeente en voldeed zo goed dat hij een baan aangeboden heeft gekregen in combinatie met 1x per week naar school.

 

 

Kennismakingsgesprek met Jelly van den Bosch van de Huurdersvereniging van Woonborg

Jelly van den Bosch is voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging Woon.  Ik heb uitgebreid met haar gesproken over de dienstverlening van woningcorporatie Woonborg, wachttijden, het verdelingssyteem, verduurzaming van woningen en de prestatieafspraken. Was een zeer prettig gesprek.

 

 

Voedselbank Groningen

Ik ben op bezoek geweest bij de Voedselbank in Groningen. Ik was zeer onder de indruk. Bij veel voedselbanken worden pakketten samengesteld die mensen krijgen. In Groningen is een supermarkt ingericht waar klanten een keer in de week boodschappen komen doen en meenemen wat ze willen. Directeur Ulvert Molenhuis is erg beïnvloed door het boek Schaarste van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir. In hun boek laten ze zien wat armoede met iemand kan doen. De schaarste aan middelen neemt bezit van je geest. Zij stellen je voor om tijdens een gesprek aldoor aan iets anders te denken. Er is onvoldoende mentale capaciteit of te wel bandbreedte beschikbaar om met andere dingen bezig te zijn. Je wordt opgeslokt door vragen als ‘Wat eten we vanavond? Of Waarvan betaal ik het schoolgeld? Of ‘hoe haal ik het einde van de week’. De schaarste mentaliteit levert extra kracht voor het oplossen van korte termijn problemen, maar er is weinig aandacht voor de langere termijn. Molenhuis wil met hulp van gezond eten een beetje bijdragen aan ‘ruimte van de mentale capaciteit’. De Voedselbank in Groningen ondersteunt 730 gezinnen. Toen we een kijkje gingen nemen in de supermarkt sprak Molenhuis een mevrouw aan met de vraag hoe ze aankijkt tegen de voedselbank en van hoeveel geld ze per week moet leven. ‘Ik vind de voedselbank geweldig. Ik ervaar het als weelde. Als ik de loterij win krijgen ze 10.000 euro’. ‘Door allerlei omstandigheden moet ik rondkomen van 10 euro per week’. Een andere mevrouw was ook blij met de voedselbank, anders zou ze niet weten hoe ze haar 4 kinderen zou moeten voeden. Met de aanpak van de Voedselbank Groningen wil Ulvert Molenhuis zijn klanten een beetje mentale ruimte bieden door hun magen goed te vullen met gezond eten!

 

 

 

Schuldhulpverlening zoals het is en zoals het zou moeten zijn

Deze week heb ik bijgepraat met Jan Tingen van de GKB Assen (Gemeentelijke Kredietbank). Hij heeft in een soort college uitgelegd hoe de huidige praktijk van schuldhulpverlening werkt. En hij heeft mij bijgepraat over de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling van de GKB. Tijdens mijn bezoek aan de voedselbank heb ik ook met Ulvert Molenhuis gesproken over zijn plan voor schuldsanering. In de commissie Werk & Inkomen van de VNG wordt veel gesproken over de noodzaak om het systeem van de schuldenindustrie ingrijpend te veranderen. In de Tweede Kamer is over dit onderwerp gesproken aan de hand van het manifest Schuldvrij van Jesse Frederik (De Correspondent), Sarah Sylbing (documentaireserie Schuldig), Ester Gould (documentaireserie Schuldig), Annemarie Gehrels (lobbyiste/budgetmaatje) en Pieter Hilhorst (Amargi).

Wat is de praktijk? Iemand heeft schulden. Dan zijn er twee mogelijkheden: een minnelijke schikking of een wettelijk schikking (Wet Sanering Natuurlijke Personen, WSNP). Bij de minnelijke schikking kan in samenspraak met een sociaal team een oplossing worden gevonden. Een klant kan ook kiezen voor een bewindvoerder. Klant en bewindvoerder kunnen samen naar de kantonrechter gaan en een uitspraak over bewind voering. Rechters geven die eenvoudig. Als de klant de bewindvoerder zelf kan betalen, dan gebeurt dat. Kan de klant dat niet dan kloppen klant en bewindvoerder aan bij de bijzondere bijstand. De gemeente is verplicht te betalen. En dan komt het vreemde: dit kan levenslang duren! De gemeente moet wel betalen, maar kan er geen enkele invloed op uitoefenen. In geval van hele zware situaties kan er een WSNP-traject worden ingezet via een uitspraak van de faillissementsrechter. Die traject duurt 3 jaar.

Gemeenten pleiten al jaren voor aanpassing van het huidige systeem. Laat de schuldsanering over aan de gemeente. Die zoekt een integrale aanpak gericht op het individu en het bijbehorende systeem. Gemeenten willen af van het systeem waar ze geen invloed op hebben en wel bewindvoerders moeten betalen. In sommige gemeenten wordt de bijzondere bijstand soms helemaal opgesoupeerd door bewind voering. Het nieuwe kabinet wil deze praktijk al iets inperken door gemeenten een adviesrecht te geven bij de rechter. Gemeenten willen verder gaan. Breng de totale schuldsanering bij gemeenten. In de Tweede Kamer werd de schuldenproblematiek besproken naar aanleiding van manifest Schuldvrij:  https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/602458780-a69fe10c

De voedselbank Groningen heeft ook een goed plan gemaakt om armoede tegen te gaan en schulden aan te pakken: https://www.voedselbank-groningen.nl/informatie/plan-tegen-armoede

 

 

Internationale aandacht voor armoede en schulden

Armoede en schulden kreeg deze week ook een internationale dimensie door het rapport over de inkomensongelijkheid in de wereld. In 2017 bezat de rijkste 1 procent 50,1 procent van het mondiale vermogen. De rijkste 42 mensen hebben evenveel geld als de armste 3,7 miljard mensen samen. Dit zijn toch verbijsterende cijfers! De NRC gaf met deze kop aan dat de inkomensverdeling ernstige vormen aanneemt:

 

 

Uitspraak

Arbeidsdiscriminatie is fnuikende discriminatie. Ontzeg mensen werk op basis van hun afkomst, en je ontzegt ze in feite entree tot de maatschappij.

 

 

Van meetbaar onderwijs naar merkbaar onderwijs

Kwam ik tegen in een artikel van Johan Visser van De Correspondent. Het gaat over meten in het onderwijs. Quote van Gert Biesta: Meten we wat we belangrijk vinden of zijn we belangrijk gaan vinden wat we kunnen meten? Een alternatief voor meetbaar onderwijs is: merkbaar onderwijs. Merkbaar onderwijs is bijvoorbeeld ‘de verantwoordelijkheid die leerlingen hebben genomen, de betrokkenheid die ze hebben getoond, het zelfvertrouwen dat ze hebben ontwikkeld en ervaringen die ze hebben opgedaan.’

Aangespoord om dit boek van Gert Biesta te lezen:

 

Michiel Verbeek, 6 februari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *