Michiel Verbeek

03 dec

Unanieme steun voor het IHP. Nuttig gesprek met de Ouderenbonden. Haren vol energie in de rebound? De problematiek van herindeling wordt naar een nationaal niveau getild. Nazorg Jufferpaddrama. Gastlessen Blockchain.

 

IHP met unanieme steun door de gemeenteraad

Maandag 27 november hebben alle raadsfracties het investeringsprogramma voor onderwijshuisvesting voor de komende 4 jaar goedgekeurd. Een programma van 18,5 miljard euro. De Octopus (gebouw van De Wissel) en het Harens Lyceum wilden we graag als nieuwe norm van duurzaamheid, binnenklimaat en kwaliteit. Dat is gelukt. Haren heeft z’n imago van ‘onderwijsgemeente’ volop waargemaakt. Begin dit jaar heeft de volledige raad de extra kosten geaccepteerd voor de bouw van de Sint Nicolaasschool, nu wordt er gekozen voor plannen van de Brinkschool, het Maartenscollege, De Borg, Mozaiek, de Peter Petersenschool en Kentalis. In geval van een verplaatsing van de Brinkschool naar het leegstaande pand aan de Rummerinkhof (voorheen Zernike College) wil de gemeenteraad zekerheid hebben over een goede verkeersafwikkeling. Pas na zekerheid bij de raad over een adequate verkeersoplossing kunnen plannen gerealiseerd worden. Voorbereidingen zijn in volle gang.

 

 

Haren Vol Energie

In dezelfde raadsvergadering was het afstemmen van het plan Haren vol Energie een forse domper. Deze communicatiecampagne was erop gericht om ‘eigenaarschap’ bij duurzaamheid te bevorderen. Op basis van veel onderzoek en ervaring is samen met Challenge Solutions een plan gemaakt om met inwonersgroepen aan de slag te gaan met duurzaamheid. De inwoners zelf bepalen wat ze willen bereiken en hoe ze het willen aanpakken. Uiteraard met ondersteuning en goede voorbeelden. Niet van bovenaf wordt voorgeschreven wat burgers moeten doen, maar burgers worden geïnformeerd over wat kan en gaan dan zelf keuzes maken en aan de slag. In het plan zou Andre Kuipers de grote uitdager worden voor de deelnemers om niet te voorzichtig te zijn in de doelen. In een aantal vergaderingen hebben we als college geprobeerd alle raadsfracties goed te informeren en hebben we ideeën en suggesties meegenomen. Wij wilden heel graag Groen Links mee hebben om de simpele reden dat het deze fractie is geweest die gezorgd heeft voor het duurzaamheidsfonds met 100.000 euro. Groen Links had voor de raadsbehandeling nog veel schriftelijke vragen. Die waren, ook volgens Groen Links, goed beantwoord, maar het bleek net niet overtuigend genoeg. Zij stemden tegen en met hun de hele oppositie. Tot mijn stomme verbazing stemden er ook twee raadsleden van GVH tegen. Daar was niet op gerekend. De woordvoerder van GVH was in alle bijeenkomsten zeer enthousiast. Zonder verklaring van GVH sneuvelde laat op de avond het plan. Politiek is soms ondoorgrondelijk, teleurstellend en boosmakend! Nu nadenken over een aangepast plan of iets anders.

 

 

Onduidelijk raadsbericht leidt tot misverstanden

Maandag 27 november 2017 was een drukke raadsvergadering. Rond halfeen kon de burgemeester pas sluiten. Normaal is 23.00 uur de eindtijd. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college uitgezocht welke voorbereidingen een gemeente moet nemen in geval van een gedwongen herindeling. Regeren is vooruitzien. En regeren betekent ook rekening houden met verschillende scenario’s. Het college heeft evaluatierapporten laten bestuderen en heeft een extern deskundig bureau gevraagd om een advies. Uit het huiswerk kwam naar voren dat er geen wettelijke verplichting is om iets voor te bereiden en dat er daarom ook geen sancties zijn. Uit meerdere ervaringen van andere herindelingen bleek dat er snel 1 tot 1,5 jaar nodig is ter voorbereiding. Opmerkelijk is het dat in de wet maar een half jaar is opgenomen (half jaar tussen besluit Eerste Kamer en invoeringsdatum herindeling). De ervaringen zijn vooral opgedaan bij gemeenten van vergelijkbare grootte en die vrijwillig gaan herindelen. Nauwelijks of geen ervaring is er met een grote stad en een kleine gemeente die verplicht ‘ingeritst’ wordt. De oppositie maakte op uit het raadsbericht dat het college zeker op een aantal punten voorbereidingen gaat treffen. De coalitie ging ervan uit dat we niks hoeven te doen en voorlopig dus ook niks gaan doen. Eerst het besluit van het Parlement afwachten en dan op basis van dat besluit met spoed handelen. Het raadsbericht was mede debet aan de onduidelijkheid. Het was niet geheel duidelijk wat het college wel overwoog om te doen en wat niet. Tijdens het debat werd er nog gestoeid over het overbrengen van het standpunt van Haren aan Groningen, Ten Boer en de provincie in een gesprek of in een brief. Als portefeuillehouder bestuurlijke toekomst had ik uit wellevendheid een voorkeur voor een gesprek, maar als de raad schriftelijk wilde, zou ik mij daarbij neerleggen. Het werd na veel gedoe schriftelijk. De coalitie heeft slechte ervaringen met meewerken, omdat er vanuit de provincie en de gemeente Groningen gepoogd wordt om alsnog de lichte samenvoeging erdoor te krijgen. Een beetje meewerken kan al snel uitgelegd worden als akkoord gaan met de lichte samenvoeging. Maar wat dan wel? Het college gaat het kritische pad in kaart brengen van noodzakelijke voorbereidingen op ICT-gebied en zal de uitkomsten zo spoedig mogelijk rapporteren aan de raad. En verder zal het college de hoorzitting en het werkbezoek in januari 2018 voorbereiden en doorgaan met de lobby naar Tweede Kamerleden. Tijdens de raadsvergadering waren er twee verrassende insprekers: Amrut Sijbolts van de Stadspartij uit Groningen en Rene Stayen van Algemeen Belang Ten Boer. Zij hielden een betrokken betoog voor de zelfstandigheid van Haren en de keuzevrijheid van de Harenaars. Zij melden dat zij als gezamenlijke lokale partijen dit geluid ook in een reactie op schrift hebben gesteld richting de Tweede Kamer. Dank voor de support!

 

 

Gesprek met ouderenbonden

Dinsdag 28 november 2017 overleg gehad met de twee Harense ouderenbonden PCOB en SVH. De bonden maakten zich zorgen over de informatievoorziening op www.harenhelpt.nl . Complimenten voor de uitgebreidheid van de informatie, maar niet voor iedereen makkelijk doorheen te komen. We zullen volledige informatie beschikbaar moeten hebben voor eenieder die eigen regie heeft en zich een weg weet door alle informatie. Maar we zullen ook ondersteuningsstructuren moeten bouwen voor mensen die moeite hebben door de informatie heen te komen. We hebben gesproken over ouderenhuisvesting. De nieuwe appartementen aan het Anjerplein zijn erg populair onder de 55-plussrs. Er komen nog twee blokken bij. Ook in de vrije huursector. Sociale woningbouw loopt tot een huur van 700 euro. Huurappartementen zijn in trek voor mensen die hun grote woning willen verlaten. Een deel wil kopen, maar een ander deel wil liever huren. In de plannen van het Haderaplein zitten ook woningen, die voor de doelgroep 55-plus aantrekkelijk zijn. Het is te hopen dat de woonwensen van de ouderen goed bekend zijn bij makelaars. Die kunnen goede input leveren voor woningbouwplannen. Wij hebben de ouderenbonden bijgepraat over het screeningsprogramma van huisartsen en het Toegangsteam. Huisartsen gaan bij hun 80-plus cliënten na of de problemen vooral medisch zijn of meer sociaal. Als dat laatste het geval is, dan wordt het Toegangsteam leidend in de ondersteuning. Is het medisch, dan blijft uiteraard de huisarts leidend in de ondersteuning. Een prachtige samenwerking tussen huisartsen en het Toegangsteam.

 

 

Gastles over Blockchain

Deze week mijn tweede serie gastlessen gegeven over Blockchain bij examenkandidaten VWO. Vorige week heb ik lesgegeven in 4 examenklassen Havo. De bekendheid met Bitcoins was groot, het begrip Blockchain was minder bekend. Een aantal leerlingen was zelf volop bezig met Bitcoins. In de twee weken dat ik gastlessen heb gegeven steeg de waarde van de Bitcoin van ruim 7700 dollar naar ruim 10.000 dollar. Ik heb gesproken over de grote golf aan technologische ontwikkelingen als robotisering, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, augmented reality, virtual reality en internet of things. En over de stuwende kracht van techniek bij de omschakeling van fossiel naar duurzaam en verticale landbouw. De verspreiding van ontwikkelingen gaan door sociale media veel sneller dan ooit. Deskundigen zeggen dat de huidige ontwikkelingen veel sneller gaan dan bijvoorbeeld de veranderingen door de komst van het internet! De technologie van de blockchain staat in grote belangstelling door de populariteit van Bitcoins. Ik heb de leerlingen voorgehouden dat Bitcoins spannend zijn, maar ook pure speculatie. Dat is iets anders dan de ingenieuze technologie van blockchain die eronder zit. Bij het voorbereiden van de lessen voelde ik veel solidariteit met docenten die al jaren pleiten voor minder lesuren en meer tijd voor lesvoorbereiding en correctiewerk. Als je nieuwe ontwikkelingen in je lessen wilt brengen zal je als docent moeten studeren. En dat vergt tijd. Mijn lessen werden afgesloten met een paar vragen voor een cijfer. Gevolg: veel nakijkwerk!         

 

 

Bespreking met Landgraaf en de Hoeksche Waard

Vrijdag 1 december 2017 ben ik samen met collega, Mariska Sloot, in Weesp geweest voor overleg met onze medestrijders tegen herindeling uit Landgraaf, Korendijk, Cromstrijen en Binnenmaas. Het was weer een inspirerende gedachtenwisseling. We hebben gemerkt dat op tenminste drie plaatsen in Nederland vreemde dingen gebeuren. Het valt op dat in alle drie de regio’s de provincies een dubieuze rol spelen. Een rol die zeker op nationaal niveau aan de orde gesteld moet worden. Dat gaat binnenkort gebeuren.  

 

 

Bewonersoverleg Jufferpad

Op woensdag 29 november 2017 heeft de gemeente alle betrokken instanties uitgenodigd om gezamenlijk te praten met de bewoners van het blok waar enkele weken geleden een tragisch familiedrama heeft afgespeeld. Het was heel plezierig en zeer nuttig om in alle rust met elkaar van gedachten te wisselen.

 

 

De boekjes zijn verstuurd

Donderdag 30 november zijn de drie wethouders druk in de weer geweest om de prachtige boekjes Haren op eigen benen van namen van alle 150 Tweede Kamerleden te voorzien. Vervolgens samen met een brief en een Sinterklaasgedicht in een enveloppe gedaan. Als alles goed gaat zorgt de griffie van de Tweede Kamer voor de distributie van de boekjes naar de Kamerleden. Het boekje opent met duidelijke doelen.

 

Michiel Verbeek, 3 december 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *