Michiel Verbeek

25 mrt

Het referendum was een succes. De verkiezingsuitslag was een grote overwinning van de lokale partijen. Studenten pitchen voor de GrEK. Goede afspraken gemaakt met de Kinderopvangorganisaties. Succesvolle energiemarkt en de samenwerking tussen onderwijs en zorg.

 

 

Interessante verkiezingsuitslag

Ik was blij met de uitslag van het referendum. Het kabinet doet er verstandig aan om met een aantal verstandige aanpassingen te komen. Minister Kajsa Ollongren kan zich een echte democraat tonen door samen met een aantal spraakmakers tijdens de discussie voorafgaand aan de stemming aanpassingen, aanpassingen voor te stellen. De lokale partijen hebben zich weer verder versterkt in gemeenteland. Een antwoord van de traditionele middenpartijen kan niet uitblijven. Ik vrees voor een monsterverbond voor herindeling. Hier mijn uitgebreide duiding van de verkiezingsuitslag van 21 maart 2018: http://www.michielverbeek.nl/nieuws/duiding-verkiezingen-van-21-maart-2018/

 

 

 

Brinkschool, Peter Petersenschool en het verkeer

Na de raadscommissievergadering van 12 maart 2018 zijn we interne aan de slag gegaan met de verdere voorbereiding van een totaalplan voor de huisvesting van de Brinkschool, de Peter Petersenschool en de oplossing voor het verkeer. De wens van de gemeenteraad betekent dat we eerst alle aspecten van een mogelijke verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof in beeld moeten brengen. Ik hoop dat we voor de zomer terug kunnen naar de raad. Omwonenden worden geïnformeerd en gevraagd om commentaar en suggesties. Wat wil de Kinderopvang? Wordt het renovatie of toch nieuwbouw? Kan de uitbreiding van de Peter Petersenschool beter met een begane grond uitbreiding of een tweede verdieping. De aanvankelijk bedachte 130 parkeerplaatsen kan sterk teruggedrongen worden met verschillende aanvangstijden en een stevig appel op ouders om de kinderen met de fiets te brengen of vanuit het Harener Holt lopend. Er komt een bomeneffectrapportage om precies te weten waar de doorsnijding van de houtwal het beste kan plaatsvinden als dat onomkoombaar is en hoe kunnen we de rest van de houtwal versterken? Welke ingreep op de kruising Oosterweg/Kromme Elleboog/Rummerinkhof is het beste? Een behoorlijk aantal zaken voor middellange en lange termijn. Voor de korte termijn (schoolseizoen 2018-2019) kunnen we de nood bij de Brinkschool opvangen met noodlokalen of het gebouw van De Linde.

 

 

Energiemarkt

Vanuit het Energieloket Haren en Transition Town Haren is op zaterdag 24 maart 2018 een energiemarkt georganiseerd in de Mellenshorst in Haren. Inwoners van Haren konden daar oplossingen bekijken voor isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook waren Duurzaam Haren en Grunneger Power aanwezig. Ik mocht de markt openen met het uitreiken van een energiebesparingspakket aan een van de deelnemers aan de warmtetour van het Energieloket. Ik weet weer meer van isolatie en warmtepompen, maar ben ook gewezen op de mogelijkheden van ionisatie.

 

 

Afspraken met de Kinderopvangorganisaties

Het kabinet Rutte/Asscher heeft extra geld uitgetrokken voor voorschoolse kinderopvang voor kinderen die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag. Dat betekent dat ouders van kinderen tussen 2,5 en 4 jaar zonder baan ook gebruik kunnen maken van voorschoolse educatie. Met de Kinderopvangorganisaties in Haren hebben we afgesproken dat we een subsidie per uur verstrekken. De organisaties zijn enthousiast over de aanpak van de gemeente.

 

 

Master studenten pitchen voor GrEK

Vrijdag 23 maart 2018 was ik uitgenodigd door professor Hans Wortmann om de pitches bij te wonen van master studenten Technology & Operations Management over plannen voor de GrEK (Groninger Energie Koepel). De pitches werden gehouden in de oude watertoren in Groningen: De Bovenkamer van Groningen. Mooie locatie. Er waren 15 teams van 4 studenten. In ronde 1 moesten alle teams een teamlid naar voren schuiven voor een pitch van 1 minuut. Uit de eerste ronde werden 6 team geselecteerd voor een tweede pitch, maar dan van 8 minuten. Het werd uitgevoerd volgens de Dragon’s Den methode met een jury van 3 personen. De hele dag werd gesponsord door Deloitte. De gastheer van Deloitte hield tussen de pitches door mooie verhandelingen over presenteren, het gebruik van slides of juist niet, de noodzaak van een duidelijke kernboodschap, het inlassen van pauzes om je boodschappen te laten verwerken en een inkijkje in de wereld van Deloitte. Op deze dag kwamen er vloeiende pitches langs en een aantal interessante ideeën, maar ook een aantal ideeën die eigenlijk al gerealiseerd zijn. De opdracht zou nog enorm verrijkt kunnen worden als deze studenten een uitgebreide inhoudelijke briefing hadden gekregen over wat er al is. De frisheid van kijken en denken is voor heel wat maatschappelijke kwestie uiterst interessant om in te zetten. Het winnende team had een plan voor een green mobility card.

 

 

Op het snijvlak van onderwijs en zorg

Vrijdag 23 maart 2018 waren Mattias Gijsbertsen en ik als wethouders van Groningen en Haren uitgenodigd bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het Primair onderwijs. Er is sprake van een toenemende vraag naar onderwijs/zorg arrangementen. Alleen onderwijsarrangementen vanuit het samenwerkingsverband gaan om extra uren logopedie of sociaal emotionele training. De pure onderwijsarrangement zijn kort en tijdelijk. De groeiende vraag naar zorgondersteuning heeft te maken met gedragsproblemen waar vaak een psychiatrische problematiek achter zit of een problematische thuissituatie. Het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs zien hun leerlingenaantallen weer groeien. Scholen en sociale teams weten elkaar wel te vinden, maar als het op de school te veel wordt dan is er behoefte aan snelle opschaling naar een onderwijs/zorgtraject. Dat is dan vaak niet direct voorhanden. En als het hele gezinssysteem in beeld komt dan is er vaak tijd nodig, wat ze op school niet hebben. Wat er zeker moet gebeuren is het onderwijsveld meer betrekken bij de inkoop van jeugdzorgtrajecten. Dat wordt georganiseerd.

 

 

Uitspraak

Politici die zich focussen op inhoud, secuur afwegen en op zoek zijn naar pragmatische oplossingen voor maatschappelijke problemen hebben het niet makkelijk. Tom Jan Meeus in de NRC: Wie de avondjournaals wil halen kan beter aangifte doen tegen een opponent dan een afgewogen plan tegen woningnood introduceren.

 

Toch wel een merkwaardige lering!

Sybrand Buma was tegen het Oekraïne referendum maar bepaalde vooraf dat hij zich zou neerleggen bij de uitslag. Bij het Wiv referendum zegt hij vooraf: ongeacht de uitslag de wet moet doorgaan.

 

Huizen van het recht

Tussen al het verkiezingsgeweld kwam de SP vrijdag 23 maart 2018 met het plan: ‘Huizen van het Recht’, waar rechters en hulpverleners samen problemen van mensen moeten oplossen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen ziet het helemaal voor zich. Op pakweg elke 60.000 inwoners een Huis van het Recht, bijvoorbeeld gevestigd in buurthuizen. Wie een geschil heeft met een ander, loopt er zo binnen en krijgt meteen hulp, is het idee. Binnenlopen hoeft voor Van Nispen niet per se tot een rechtsgang te leiden. „Over een probleem praten kan vaak al veel oplossen”, zegt hij. „Voor sommige geschillen is overheidsrechtspraak niet de beste oplossing, zoals voor financiële en psychische problemen.” Daarom wil hij dat ook de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en sociale diensten in zo’n Huis zitting krijgen. Nederland zou volgens Van Nispen een voorbeeld moeten nemen aan België. Daar bestaan zogenoemde ‘vrederechters’. Laagdrempelige centra, waar mensen tijdens kantooruren binnenlopen om een geschil te bespreken. Er wordt eerst geprobeerd tot een „verzoening” met de tegenpartij te komen. Lukt dat niet, dan kan alsnog een rechtszaak volgen.

 

Zou Femke Halsema burgemeester worden in Amsterdam?

In Amsterdam is Groen Links de grootste partij in de gemeenteraad geworden. De fractievoorzitter heeft niet Femke Halsema als verkenner voor een nieuwe coalitie gevraagd. Zou dat komen, omdat zij in de race is voor het burgemeesterschap van Amsterdam? Zou ik wel heel mooi vinden! Het forse verlies van de SP in Amsterdam zal zeer waarschijnlijk tot gevolg hebben dat Arjan Vliegenthart niet als wethouder terugkomt. Ik zal hem missen als voorzitter van de VNG-commissie Werk & Inkomen.

 

Michiel Verbeek, 25 maart 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *