Michiel Verbeek

01 jul

Maandag 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Haren gesproken over het jaarverslag 2016, de voorjaarsrapportage over 2017 en de perspectievennota als voorloper op de begroting 2018. De gemeente Haren heeft de zaken financieel goed op orde. Dat blijkt ook uit de goedkeurende accountantsverklaring. Je moet er tegenwoordig aardig wat voor doen om die binnen te slepen. Kijk maar eens naar andere gemeenten!

Voor de oppositie deugde er niet veel van, maar kritische ondervraging van het college bleef uit en er kwam geen enkel voorstel. Niets nada noppes! ‘Het jaarverslag leverde volgens de oppositie geen verantwoording op van wat er is gebeurd met de belastingcenten en de perspectievennota was een lege koelkast’. Frasen, zonder een begin van onderbouwing. Het was voor de oppositie niet makkelijk te verteren dat de coalitie doet wat ze beloofd heeft. De belofte was op basis van de rapporten van Deloitte en COELO de financiën in Haren verbeteren. Een combinatie van bezuinigingen, lastenverzwaring, verkoop van enkele panden, de organisatie veranderen en heldere financiële afspraken. De Algemene Reserve moet gevuld worden om de financiële weerbaarheid van de gemeente te verbeteren. Dat is terug te zien in het jaarverslag over 2016, in de rapportage over het lopende begrotingsjaar 2017 en in de perspectievennota. Als je de financiën in beter vaarwater wilt krijgen moet je niet verwachten dat er allemaal nieuwe plannen worden aangekondigd. Je kunt niet de koek eten en sparen tegelijk! De PvdA maakte het wel erg bont door te klagen over een gebrek aan plannen en tegelijkertijd vragen om verlaging van de OZB. GroenLinks ziet het met lede ogen aan dat de opgebouwde reserves in het sociaal domein overgeheveld worden naar de algemene reserve. Ik voel dat mee als portefeuillehouder Sociaal Domein, maar als wij het gewenste beleid kunnen financieren en geld overhouden, dan is het niet direct nodig om daarnaast nog een extra reserve te hebben. Daar komt bij wat in de Algemene Reserve zit wordt niet uitgegeven. Als er financiële problemen in het sociaal domein zouden gaan ontstaan, dan is er geld beschikbaar! Het is niet weg in de Algemene Reserve. GroenLinks miste cijfers van het sociaal domein. We hebben inmiddels recente cijfers over gebruik van producten en diensten in het sociaal domein en we hebben resultaten van cliëntervaringsonderzoeken beschikbaar en naar de raad toegestuurd in de vorm van raadsbericht 2017-41. Voor de behandeling van de begroting 2018 in het najaar zijn die allemaal beschikbaar. Collega Stiekema kon op de vergadering van 26 juni alvast iets zeggen over de uitkomst van de meicirculaire van het Rijk. Die gaat over de Algemene Uitkering van het Rijk aan gemeenten. Haren mag vanaf 2018 rekening houden met extra structurele middelen van 0,5 miljoen. Ben benieuwd of de oppositie in november wel voorstellen heeft voor de begroting!

 

De negatieve toon van de oppositie raakte mij wel

Als bestuurder van de gemeente Haren wil ik er voor alle partijen zijn. Daarom raakte de negatieve toon van de oppositie mij wel. Al was het onterecht, niet onderbouwd en hadden ze zelf geen ideeën en geen alternatieve plannen. Door de keuze om de financiën van Haren weer solide te krijgen, kunnen er in deze tijd niet allemaal leuke dingen voor de mensen gepresenteerd worden. Maar als je ziet dat alle belangrijke voorzieningen in de gemeente gehandhaafd zijn en dat er ook een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande zijn, ben ik niet ontevreden. In raadsberichten houden we de gemeenteraad op de hoogte wat we allemaal doen. Was ook grappig, de oppositie vond dat het college eigenlijk niets deed, maar tegelijkertijd klaagden ze over de vele raadsberichten! Kan niet allebei waar zijn!

 

Michiel Verbeek, 1 juli 2017

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *