Michiel Verbeek

16 dec

Het officiële overdrachtsdocument van Haren naar Groningen gebeurt op ambtelijk niveau. Van gemeentesecretaris naar gemeentesecretaris. Voor de liefhebber heb ik nog een aantal lopende dossiers op een rijtje gezet als reminder en nog een paar ideeën voor raadsleden, collegeleden en ambtenaren in de nieuwe gemeente Groningen. Misschien kunnen ze er iets mee! De onderwerpen staan in volstrekt willekeurige volgorde.

 

Wijkschouw

Met een interdisciplinair team van de gemeente en het gebiedsteam een wandeling door de wijk maken. Burgers kunnen klachten, tips, suggesties, plannen voorleggen aan het team. Kan per telefoon, website, brief, mail, what’s app, twitter, Facebook of mondeling. Ter plekke worden de punten besproken en van commentaar voorzien. Inbreng en commentaar worden opgeschreven en gepubliceerd op de website van de gemeente. Teksten kunnen voorzien worden van foto’s, filmpjes of tekeningen. Binnen 4 weken wordt aangegeven wat er gedaan wordt aan de ingebrachte punten.

 

 

Tokens voor ontwikkeling van buurt, wijk of dorp

Een buurt, wijk of dorp kan in aanmerking komen voor een geldbedrag in tokens. Iedereen boven de 12 jaar krijgt tokens. Deze tokens worden ingezet voor ontwikkelingen in de buurt, wijk of stad. Het is geprogrammeerd geld. Dat betekent niet alles ervan gekocht kan worden. Speelvoorzieningen in de buurt wel, maar drugs niet. Als een buurt, wijk of dorp iets willen organiseren of kopen dan heb je meerdere tokens nodig. Dat dwingt tot ontmoeting en samenwerking. Er moet gezamenlijk overlegd worden om gezamenlijk iets aan te schaffen.

 

 

Burgerhandvesten

Op basis van de grootste ergernissen van burgers worden burgerhandvesten ontwikkeld waarin de gemeente Groningen een garantie biedt voor een bepaalde kwaliteit van dienstverlening. De beloofde dienstverlening moet redelijkerwijs haalbaar zijn. Voor onderdelen van de organisatie een uitdaging om het niveau van dienstverlening steeds beter te maken. Wordt de beloofde dienstverlening niet gehaald krijgt de gedupeerde een cadeaubon van €50. Een mogelijk burgerhandvest is de garantie van het verkrijgen van een omgevingsvergunning ruim binnen de wettelijke termijn indien de aanvraag binnen de Omgevingswet valt. Een andere garantie is een bevestiging van de ontvangst van een brief of ander medium binnen 2 dagen en een inhoudelijk reactie binnen 21 dagen. Kan dat niet gehaald worden dan krijgt men een bericht dat er meer tijd nodig is en wordt het nieuwe reactiemoment aangegeven.

 

 

De Harens/Tynaarlose Uitdaging

De Harense/Tynaarlose Uitdaging is erg succesvol in het matchen van een maatschappelijk nuttige vragen en antwoorden uit de kring van bedrijven. Er is al een Groningse Uitdaging. Samenvoeging van de Uitdagingen zou gepaard moeten gaan met een verhoging van de subsidie.

 

 

De Hub

De Hub is een bijzondere woon-werk en ontmoetingsplek. Gedurende 10 jaar mag de oude zusterflat op het terrein van het Beatrixoord aan de Dilgtweg in Haren om niet gebruikt worden door de stichting De Hub. De stichting De Hub biedt onderdak aan Beschermd Wonen, statushouders, studenten, een aantal kleine bedrijven en een ontmoetingsplek voor de buurt. Een uniek project dat ondersteuning verdient van de gemeente in woord, in financiering en een bescheiden subsidie voor met name buurt- en ontmoetingsprojecten. De gemeente Groningen heeft al financiering toegezegd. Nu komt het aan op snelle procedures en realisatie.

 

 

Kleurrijk Haren

Kleurrijk Haren is een een burgerinitiatief voor ontmoeting en gratis eten. Vooral aantrekkelijk voor mensen met een krappe beurs. Het eten wordt gezamenlijk gemaakt van left overs van Jumbo aan het Anjerplein. Omdat Kleurrijk Haren iedere week activiteiten organiseert hebben ze een vaste plek in buurthuis de Mellenhorst. Die vraagt een vergoeding. De gemeente Haren heeft Kleurrijk Haren een subsidie gegeven om gebruik te maken van buurthuis De Mellenshorst. Om het initiatief draaiende te houden is zo’n basis subsidie noodzakelijk.

 

 

Fietspaden en voetpaden

In de dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren zijn veel fietspaden en voetpaden die last hebben van de wortels van grote bomen die het asfalt omhoog drukken. Het fietspad tussen Haren en Onnen zou verbeterd kunnen worden met een betonnen fietspad, net als tussen Glimmen en Noordlaren.  

 

 

Bushokjes

Bij bushaltes waar een concentratie is van oudere mensen vanwege een zorginstelling of medisch centrum zouden de bushaltes voorzien moeten zijn van overdekte bushaltes.

 

 

Infrastructuur van invloed

Burgers van de nieuwe gemeente moeten inzicht krijgen in de infrastructuur van invloed. Dat moet opgeschreven worden en ruim gepubliceerd. Het reilen en zeilen van de Groningse politiek moet intensief gevolgd worden door media en kennisinstituten. De Hanzehogeschool en de RuG worden uitgedaagd kunnen worden om een infrastructuur van invloed uit te vinden.

 

 

Burgerthemagroepen

Er wordt een digitaal platform ingericht voor vraag en antwoord en dialoog op thema’s. Voor ieder thema kunnen mensen zich opgeven. Iedere burgerthemagroep kent een eigen voorzitter. Vragen, kwesties of dilemma’s passend bij een thema kunnen ingebracht worden door een burger, een bedrijf, een ambtenaar, een wethouder of een raadslid. De voorzitter opent een digitale dialoogtafel. Iedereen kan volgen wie wat inbrengt. Een dialoog wordt op tijd gezet. Na het verstrijken van de tijd wordt de dialoog door de voorzitter afgesloten. De voorzitter maakt een rapportage met aanbevelingen voor de aanvrager. Een mogelijk systeem is bijvoorbeeld Argu.

 

 

Een sociaal contract

De sociale rotonde van de gemeente Haren is erop gericht om het sociale weefsel in de samenleving sterk te houden en daar waar nodig en kan te versterken.

 

Rechtsonder: burgerkracht en veel zelfredzaamheid

Rechtsboven: Collectieve voorzieningen

Linksboven: Speciale individuele voorzieningen met uitgebreide indicatie

Linksonder: Jeugdzorg voorzieningen

 

Het is van belang dat iedereen in het sociale domein weet wat er beschikbaar is. Dan kan iedereen helpen met verwijzen naar de juiste ondersteuning.

In de afgelopen jaren hebben we ontdekt dat er een grote groep mensen niet goed bereikt worden met de informatie en met de ondersteuning. We hebben sociale werkers nodig die laagdrempelig aanspreekbaar zijn voor alles. Zij helpen naar de juiste ondersteuning of zorg. Het nieuwe WIJ-team kan daar een belangrijke rol in spelen. Het zou fijn zijn als er een aantal personen goed gekend worden in het dorp. Die zouden altijd aangesproken moeten worden. Zulke sociale werkers zouden we graag toegevoegd willen zien aan het sociaal domein. Het is te hopen dat het WIJ-team dergelijke medewerkers beschikbaar heeft voor het dorp.

Een sociaal contract is erop gericht dat de burgers van Groningen precies weten wat ze mogen verwachten van de overheid op het gebied van het sociaal domein, zonder te vervallen in een rijtje rechten.

 

 

De Mikkelhorst

De Mikkelhorst heeft zich de laatste jaren ontwikkeld als een plek waar mensen met een beperking volop kansen krijgen om zich te ontplooien. De komende jaren zal de Mikkelhorst aanlopen tegen vervangingsinvesteringen in het gebouw. De vraag is of de huidige inkomsten voor zorg en welzijn voldoende zijn om ook dergelijke kosten te dragen. Het zou fantastisch zijn als de gemeente mee wil denken om dergelijke problemen het hoofd te bieden.

 

 

Biotoop, Hortus en Chinese tuin

De Biotoop is een broedplaats van creativiteit met 200 bewoners en 180 bedrijven. Het zou fantastisch zijn als de RuG De Biotoop verlenging geeft na 2020. Voor het terrein van de Hortus wordt meer aandacht gevraagd. De Chinese tuin verdient een grote opknapbeurt en permanente aandacht vanuit een horeca perspectief. Een bijzonder Chinees restaurant in een bijzondere ambiance. De Hortus zou een prachtige plek zijn voor Het huis van Groen en Duurzaamheid. De kennisinstituten uit Groningen zouden aangehaakt kunnen worden. Een informatie en belevingsplek op het gebied van groen en duurzaamheid. Met bijvoorbeeld een plek voor het Groninger Landschap. Een deel van het Hortus terrein zou ingericht kunnen worden als openbare publieke tuin.

 

 

De stichting Seniorenvervoer

De stichting Ouderenvervoer is een hoog gewaarde voorziening voor mobiliteit van ouderen door vrijwilligers. Maar ook een vrijwilligersorganisatie maakt kosten. Met een bijdrage van de gemeente kan de stichting lage tarieven in rekening brengen. Op die manier komt mobiliteit in de vorm van een algemene voorziening voor iedereen binnen handbereik.

 

 

Een House of Skills

Een House of Skills is een plek voor omscholing naar banen met veel perspectief.

 

 

De Leefstraat

Een publiekscampagne kan het fenomeen Leefstraat naar het voorbeeld van Gent in België onder de aandacht brengen van Groningers. Door het gezamenlijk optrekken van burgers in een bepaalde straat, kan de straat van verkeersstraat omgezet worden in een Leefstraat. De Leefstraat biedt een prachtige mogelijkheid om de ontmoeting tussen straat- en buurtbewoners te stimuleren.

 

 

Sociale makelaars

Iedere wijk of dorp krijgt een aantal sociale makelaars, die zichtbaar en herkenbaar zijn. Een steeds grotere groep inwoners heeft problemen met het doorgronden van regelingen en voorzieningen. Via allerlei digitale kanalen moet alles omsloten te worden, maar er zijn ook herkenbare mensen nodig die iemand bij de hand kunnen nemen door het oerwoud van regelingen en voorzieningen. Is er uitgebreidere ondersteuning nodig wordt er opgeschaald naar iemand van het WIJ-team. Of de sociaal werker is gewoon onderdeel van het WIJ-team of het Gebiedsteam.

 

 

Dorpshuizen in beheer bij de Grex

Alle dorpshuizen hoeven geen besturen meer samen te stellen voor het beheer van dorpshuizen. Dat gebeurt centraal door de gemeente. Dorpsbelangen kan zich helemaal richten op activiteiten.

 

 

Studenten als docenten in de Summerschool

Voor veel kinderen en jongeren is de grote vakantie behoorlijk lang zonder uitdagende activiteiten. Het fenomeen Summerschool biedt leer- en beleef activiteiten in de grote vakantie. Hiervoor zouden studenten kunnen worden opgeleid, die daarvoor een leuk betaalde vakantiebaan krijgen. Een deel van het programma kan al bepaald zijn, maar een deel wordt samen door jongeren en studenten samen ingevuld. De gemeente faciliteert met locaties, betaling van de studenten en een activiteitenbudget.

 

 

Aardgasvrij dorp

Het dorp Glimmen kent een actieve groep bewoners die betrokken is bij de eerste aanzet van een aardgasvrij dorp. Met steun (geld en kennis) van de gemeente kan Glimmen een hele waardevolle pilot worden in de grote energietransitie van de gemeente Groningen.  

 

 

VO-leerlingen als energie adviseurs

Een idee dat we bijna hadden geregeld in de gemeente Haren, maar net niet gelukt: VO-leerlingen kunnen zich opgeven voor een training duurzaamheidsadviseur voor de buurt van de school. De leerlingen krijgen een training van Milan en Patrick van der Meulen, twee jonge Groningse ondernemers die zelf getraind zijn in de Al Gore Foundation in de Verenigde Staten. Na hun training geven de leerlingen gratis adviezen aan de bewoners in een straal van een kilometer rondom de school. Een ontmoeting tussen school en de omgeving en een dienstverlening van school aan de buurt. De gemeente kent een subsidieregeling voor bepaalde maatregelen. Dit project wordt ondergebracht in het grote programma van de Energietransitie.

 

 

Rookvrije generatie

Het gedachtegoed van het programma de Rookvrije Generatie is door de gemeente Groningen omarmt. Samen met het onderwijs dient een uitgebreid programma ingebed te worden in het curriculum.

 

 

Jimmy’s

Jimmy’s in Groningen is een voorziening voor en door jongeren. Een succesvolle plek voor informatie en ondersteuning. De organisatie zou meerdere locaties in de gemeente moeten krijgen.

 

 

Aandacht voor lastenverhogingen voor agrarische bedrijven

Graag aandacht in de nieuwe gemeente voor een beheerste lastenverhoging voor agrarische bedrijven. Uitgezocht moet worden of agrarische bedrijven onevenredig zwaarbelast worden als ze onder het huidige belastingregime van de oude gemeente Groningen vallen. Misschien een apart regime?

 

 

Commons

De gemeente ondersteunt actief het opzetten van commons bij bijvoorbeeld de energietransitie, zorg of het opzetten van buurtactiviteiten. De gemeente deelt best practices en geeft juridisch advies.

 

 

Uitbreidingen bij de moderne zorginstellingen in Haren

Zinn en Westerholm zijn volop bezig met uitbreiding. Ook Zonnehof heeft plannen voor uitbreiding. De zorginstellingen in Haren hebben zich zeer op tijd vernieuwd en zijn daar nog steeds mee bezig. Reden genoeg om als gemeente volop steun te geven aan de ontwikkeling van deze zorginstellingen.

 

 

Ruimte voor horizontale landbouw en Biodomes

Horinzontale landbouw zou weleens het beste antwoord kunnen zijn op de grote uitdagingen van de voedselvraag over de hele wereld. In het verlengde daarvan kan ook gedacht worden aan decentrale productie van voedsel. Dicht bij huis, met elkaar. Het initiatief van de Herenboeren is een mooi voorbeeld van gezamenlijk als huishoudens een boerderij starten voor eigen voedsel en met elkaar de boer betalen. Voor grote nieuwe woonwijken in Groningen zou ruimte gemaakt moeten worden gemaakt voor het fenomeen Biodomes.

 

 

Gezondheidscentrum aan de nieuwe Stationsweg

Het oude pand van de Grontmij is gekocht door een aantal partijen in de zorg om daar een gezondheidscentrum te realiseren met een apotheek, een aantal huisartsenpraktijken, een fysiotherapiepraktijk en misschien nog meer. Een combinatie met voorliggende welzijnsinstellingen?