Michiel Verbeek

18 okt

De wens van de gemeenteraad van Haren om per 1 november 2018 1,5 uur vrij parkeren in te voeren leverde een actualiteitsdebat op in Groningen en veel gedoe in de media. Het college van Groningen ziet het om financiële redenen niet zitten en het college van Haren is niet alert geweest op de notulen.

 

De gemeenteraad van Haren heeft op 2 juli 2018 de motie 1,5 uur vrij parkeren aangenomen. Voor waren de fracties van D66, GVH, CDA, VVD, PvdA en CU. Tegen: GL. Op 24 juli 2018 heeft er een financieel bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarbij twee bestuurders aanwezig waren: Ton Schroor (Groningen) en Michiel Verbeek (Haren) plus ambtelijke ondersteuning. Een van de onderwerpen was de 1,5 uur vrij parkeren. Ton Schroor gaf aan dat Groningen bezwaar maakt tegen deze structurele last. We weten nu dat het om een klein 3 ton gaat. Zolang het niet duidelijk is wat de besluitvorming is over het Haderaplein en de financiële gevolgen daarvan, is Groningen tegen deze maatregel. In het gesprek werd ook nog de relatie gelegd met de centrumvisie en de wens van Groningen om het nieuwe college en de nieuwe raad de kans te geven om een integraal plan te maken voor het parkeerregime in de nieuwe gemeente. Ik vond dat een redelijke argumentatie en we hebben afgesproken dat wij dit aan de raad van Haren zouden terugkoppelen. De Harense delegatie wist dat als Groningen niet akkoord zou gaan, dat de provincie in het kader van het Arhi toezicht (de provincie moet goedkeuring geven aan alle uitgaven met consequenties voor 2019 en later) ook niet akkoord zou gaan. Daarom heeft de Harense delegatie in het bestuurlijk overleg de pragmatische weg gevolgd. In de eerstvolgende raadscommissievergadering op 10 september 2018 heb ik mededeling gemaakt van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg. Omdat de raad van Haren de punten ook graag op schrift wilde hebben, heeft een college een raadsbericht opgesteld.

In het verslag van het bestuurlijk overleg van 24 juli 2018 valt te lezen dat Haren zelf zou hebben voorgesteld om de motie 1,5 uur vrij parkeren niet uit te voeren. Waarom zou het Harense college dat hebben voorgesteld? Het is niet logisch. Het is ook niet het geval. De argumentatie van Groningen vond de Harense delegatie niet onredelijk en heeft zich erbij neergelegd wetende dat de provincie het bezwaar van Groningen zou volgen. Maar tot ieders verrassing kwam de provincie op 2 oktober 2018 met een brief waarin stond dat er geen bezwaar was tegen het uitvoeren van de motie. De pret was helaas kort. Er volgde op 5 oktober een correctie brief.

Na de commissievergadering in oktober heeft de burgemeester van Haren de burgemeester van Groningen gevraagd om te helpen om de uitdrukkelijke wens van de raad van Haren te honoreren. Ik heb dat gevraagd aan verkeerswethouder, Paul de Rook. Groningen bleef bij het ingenomen standpunt op 24 juli 2018. Helaas!

Dinsdag 16 oktober 2018 was er weer regulier bestuurlijk overleg, waar Haren en Ten Boer bestuurlijk waren vertegenwoordigd met burgemeester en wethouder. Burgemeester den Oudsten van Groningen was afwezig. Vanuit Groningen was alleen de wethouder aanwezig. Ik heb in die vergadering nog een keer de lezing als hierboven uiteengezet. Voorts hebben we aangegeven dat de gemeenteraad van Haren nog wel kan kiezen voor een paar weken vrij parkeren in december. Dat heeft immers geen consequentie voor 2019 en later. Dat kan Haren zelf beslissen.

Conclusie 1: Haren heeft niet op eigen initiatief de motie niet willen uitvoeren, maar wist van de opvatting van Groningen en kon voorspellen wat de provincie zou doen.

Conclusie 2: Het indringende verzoek van Haren aan Groningen om de wens van de overgrote meerderheid van de raad van Haren alsnog te honoreren is afgeslagen.

Conclusie 3: Ik ben niet alert geweest op het verslag.

 

Michiel Verbeek, 18 oktober 2018  

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *