Michiel Verbeek

18 jan

Waren er nu wel of geen werkgroepen? Wat hebben ze gedaan? En wat betekent de rol van een ‘trekker’? Misschien is goed om dit verhaal naast de verslaglegging van Robert Pastoor van RTV-Noord en Giulia Fabrizi van het Dagblad van het Noorden te lezen.


Op woensdag 17 januari 2018 ben ik geïnterviewd door Robert Pastoor van RTV-Noord en Giulia Fabrizi van het Dagblad van het Noorden. Donderdag 18 januari hebben zij gepubliceerd.

Robert Pastoor van RTV-Noord heeft enige weken geleden naar aanleiding van vragen van Gezond Verstand Haren in de gemeenteraad van Haren een telefoontje gepleegd naar Niko Beets, woordvoerder van burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Daar werd hij bijgepraat over werkgroepen voor de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Groningen heeft samen met Ten Boer een aantal werkgroepen ingesteld. De eerste fase bestond uit inventarisatie en informatie-uitwisseling. Op gebieden als bijvoorbeeld archief, vastgoed, ICT en personeelszaken. Groningen en Ten Boer wilden graag dat Haren mee zou doen aan een dergelijke organisatiestructuur. De bedoeling was een stuurgroep, een projectleider en werkgroepen. In de gemeenteraad en voor de microfoon van RTV-Noord heb ik aangegeven dat Haren niet mee wilde doen aan een organisatiestructuur gericht op herindeling. Er is daarom ook geen stuurgroep met bestuurders ingericht en er is ook geen gezamenlijke projectleider aangesteld. Ondanks de houding van Haren is Groningen gestart met de werkgroepen en hun interne projectleider Klaas van den Hoek. Als de werkgroepen informatie wilde hebben dan hebben wij dat als goede buur geleverd.

 

Betrokkenheid van Haren bij de werkgroep Personeel

Pastoor en Fabrizi hadden een nieuw gegeven ontdekt in de kwestie werkgroepen na een gesprek met Klaas van den Hoek. Van den Hoek vertelde over de organisatiestructuur van de werkgroepen. Beaamde dat er bij bepaalde onderwerpen een of twee keer contact is geweest met Harense ambtenaren, maar wist ook te vertellen dat op ICT-gebied meer contact is geweest en dat Haren een ‘trekker’ heeft geleverd op het terrein van personeelszaken. De term ‘trekker’ hoorde ik voor het eerst op dinsdag 16 januari 2018. Ik wist wel dat er overleg is geweest op het gebied van personeelszaken, maar wist niet van de titel van de Harense contactpersoon. De afdeling personeelszaken heeft in kaart gebracht wat de verschillen zijn in arbeidsvoorwaarden. Die informatie was nodig voor de advisering aan het college over het kritische pad op het gebied van personeel. Blijkbaar had Haren in dit geval meer vragen aan Groningen dan andersom. In de structuur van Groningen is waarschijnlijk om die reden de medewerker van Haren gebombardeerd tot ‘trekker’. De medewerker van Haren heeft uiteindelijk de uitkomsten van het onderzoek naar verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden teruggekoppeld aan de directeur/gemeentesecretaris van Haren. Mede op basis van de verkregen informatie kon het college maandag 15 januari 2018 de raadscommissie een voorstel voorleggen over personeelszaken en ICT. Over beide stukken heeft een stevige discussie plaatsgevonden, met als gevolg dat er op de raadsvergadering van 29 januari twee stukken worden voorgelegd. Een om te starten met voorwerk op ICT-gebied vanaf februari 2018 en een over personeelszaken. In het laatste voorstel zal worden opgenomen dat het college het Sociaal Statuut niet voor de besluitvorming in het Parlement zal ondertekenen. Dat Sociaal Statuut wordt opgesteld of het college en de raad dat nu leuk vinden of niet. De Ondernemingsraad, het Georganiseerd Overleg en de Vakbonden hebben het wettelijke recht om dit te doen. In een Sociaal Statuut worden ten behoeve van de ambtenaren afspraken vastgelegd over wederzijdse rechten en plichten en de personele aspecten ten gevolge van de eventuele gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Zowel voor Groninger medewerkers als voor Harense medewerkers zullen de vakbonden strijden voor goede nieuwe arbeidsvoorwaarden.

 

Breuk coalitie

Robert Pastoor vond dat ik de kwestie bagatelliseerde. Hij gaf in het interview aan dat door de kwestie van de werkgroepen een partij en een wethouder waren opgestapt. ‘Dat is natuurlijk niet waar’, was mijn reactie. GVH is uit de coalitie gestapt, omdat ze zich 100% wilde inzetten voor zelfstandigheid en 0% aan voorbereidingen wilden plegen voor het scenario van een onverhoopte herindeling. Over het eerste was de hele coalitie het roerend eens, over het tweede niet. Dat is onverantwoord standpunt. Er ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer en daarmee is de kans aanwezig dat de Kamer voor herindeling kiest. We weten sinds kort de tijdsplanning van de Tweede- en Eerste Kamer. Een uitspraak van de Tweede Kamer zal voor 1 mei genomen worden en de Eerste Kamer zal uiterlijk in juni of juli beslissen, met een eventuele uitloop naar de eerste week na het zomerreces. Als verantwoordelijk bestuur moet je nagaan welke onderwerpen in 5 of 6 maanden geregeld kunnen worden als het Parlement voor herindeling kiest. En je moet nagaan welke onderwerpen onoverkomelijke risico’s met zich meebrengen als we maar 5 of 6 maanden beschikbaar hebben. Op basis van nauwkeurig onderzoek komt het college tot de conclusie dat we op de terreinen ICT en personeelszaken voorwerk moeten verrichten. Wel op zodanige manier dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Want college en de meerderheid van de gemeenteraad knokken nog steeds voor een zelfstandig Haren!

 

Slot

Het spijt mij als ik heb bijgedragen aan onduidelijkheid over de werkgroepen. Haren heeft als bestuur niet ingestemd met een door Groningen gewenste organisatiestructuur. De werkgroepen zijn toch door Groningen ingesteld en ambtenaren van Groningen hebben contact gehad met ambtenaren van Haren. Uitmondend in het voorstel aan de raadscommissie van 15 januari en aan de raad op 29 januari 2018. Als uitvloeisel van de motie van de raad over de kritische paden.  

Michiel Verbeek, 18 januari 2018

Plaats een reactie

* Verplicht

Uw naam *
E-mailadres * (Uw gegevens worden met zorg bewaard en niet gepubliceerd of verstrekt aan derden)
Vertificatiesleutel
Captcha
Neem bovenstaande vertificatiesleutel over *
Bericht *